csm_BFestival_KA_f728e4cbec.gif

Slika: Šolarji so z oranžnimi krogci označili neprijetne, z zelenimi pa prijetne odprte prostore na zemljevidu  (prikaz je iz šolskega okoliša OŠ Tone Čufar v Ljubljani). Z barvami so označeni različni tipi odprtega mestnega prostora (mestni park, trg, obvodni prostor itd).

Znanstveni dosežek je predstavila prof. dr. Mojca Golobič. V prispevku avtorji dokazujejo pomen javnega odprtega prostora, ki prispeva k povečanju enakih možnosti kakovosti bivanja ter k zmanjševanju neenakosti v zdravju. Raziskava je temeljila na ugotovitvah iz medicinske literarure, da je zdravje močno povezano s količino telesne dejavnosti. Zato so se usmerili na šoloobvezne otroke in starejše prebivalce, ki so pri tem najbolj odvisni od svojega neposrednega okolja. V svoji raziskavi so raziskovalci potrdili, da je za prostorsko načrtovanje in oblikovanje prostora zelo pomembno za količino in kakovost časa, ki ga otroci in starejši dejavno preživijo v odprtem protostoru. Za testne primere v šestih šolskih okoliših (Metlika, Tolmin, Žalec, Trebnje ter Prule in Tone čufar v Ljubljani) so pripravili povzetke ugotovitev s konkretnimi usmeritvami ter jih poslali šolam in odgovornim za prostor.

Rezultati meddisciplinarne raziskave so bili objavljeni tudi v znanstvenem in strokovnem tisku ter na konferencah.

Vsi avtorji znanstvenega dosežka »Pomen odprtega urbanega prostora za zdravo odraščanje in aktivno staranje« so prof. dr. Mojca Golobič, dr. Katarina Ana Lestan, mag. Barbara Černič Mali, prof. dr. Gregor Jurak, dr. Vedrana Sember, prof. dr. Marjeta Kovač in prof. dr. Gregor Starc.

2. BFestival 2020: Predstavitev znanstvenih dosežkov strok v letu 2019 je potekal v sredo, 30. septembra 2020, v sejni sobi dekanata na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Prisotne sta nagovorila prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, prodekanja za znanstvenoraziskovalno delo, in v imenu slavnostne govornice prof. dr. Jasna Štrus, mednarodno priznane raziskovalke, zaslužne profesorice za zoologijo in biologijo celice na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Mihael J. Toman, prodekan za področje biologije. BFestival 2020 se je zaključil z obljubo, da bo ponovno organiziran prihodnje leto.