Mnenje Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF je, da je Uredba neustrezna. Sprejetje Uredbe bi pomenilo bistveno znižanje standardov varovanja gozdnih rezervatov, s tem pa tudi varovanja narave na ravni Slovenije. Poseganje v gozdne rezervate prekinja večstoletne procese v gozdu in z vidika našega dojemanja časa nepovratno spreminja njihove temeljne značilnosti.

Bistvena značilnost gozdnih rezervatov, po kateri se ločijo od vseh drugih gozdov je namreč, da so v celoti, brez izjem in brez kakršnihkoli neposrednih vplivov človeka prepuščeni naravnemu razvoju. Predlagana uredba pa dopušča neposredne človekove ukrepe. Čeprav so ti ukrepi mišljeni dobronamerno in le znotraj 100 metrskega pasu ob meji v notranjosti rezervata, kar na prvi pogled morda ni veliko, pa izničujejo glavno značilnost in namen gozdnih rezervatov.

Večina gozdnih rezervatov v Sloveniji je razmeroma majhnih. Dopustitev neposrednih ukrepov v 100 metrskem pasu praktično pomeni, da iz
sistema strogega varstva: (i) v celoti izločimo 10 % vseh gozdnih rezervatov, (ii) da skupno površino vseh gozdnih rezervatov v Sloveniji uredbeno zmanjšamo na cca 70 % sedanje površine in (iii) da se povprečen rezervat zmanjša na 34 % površine sedanjega.

Podrobnejša utemeljitev je v pdf dokumentu.