Predmet razpisa

V okviru razpisa lahko študent namesto na matični instituciji, v tujini, natančneje na Univerzi v Buenos Airesu v Argentini, opravi del rednih študijskih obveznosti na prvi ali drugi stopnji študija. Študij v tujini mora biti vnaprej določen z dokumentom Študijski sporazum/Learning Agreement. Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent BF pridobiti na mobilnosti v tujini in bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS.

Več informacij o instituciji Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Trajanje mobilnosti

Na razpis je mogoče prijaviti mobilnost, ki bo izvedena do najkasneje 31. 7. 2022. Štipendija za študijsko mobilnost na Univerzi v Buenos Airesu v Argentini je omejena na 5 mesecev oziroma en semester. Na prvi stopnji študija gre lahko študent na mobilnost po zaključenem prvem letniku, na drugi stopnji ta omejitev ne velja. Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so v okviru programa VŽU, ERASMUS+, Erasmus Mundus že opravili del študijskih obveznosti v tujini, vendar ne celih 12 mesecev. Skupni seštevek opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija.

Pogoji za kandidiranje

Na razpis se lahko prijavi študent UL BF pod pogojem, da ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na matični članici UL in da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija. Na razpis se ne morejo prijaviti študentke oz. študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

Merila za izbor kandidata

Izbor kandidata bo potekal po naslednjih merilih:

  • prednost pri izbiri imajo študentje študijskega programa Živilstvo in prehrana ter študentje študijskega programa Biotehnologija
  • prednost pri izbiri imajo študentje 2. stopnje
  • dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih obveznosti na 1. stopnji študija, na katero je trenutno vpisan. Če študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija;
  • motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh v angleškem jeziku

Vsebina popolne vloge

  1. Izpolnjena prijava

  2. Dokazilo o povprečni oceni

  3. Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh v angleškem jeziku

Navodila za prijavo na razpis

Prijavitelj izpolni Prijavo in jo skupaj s prilogama pošlje po elektronski pošti v ocenjevanje ustreznemu koordinatorju za študente na izmenjavi.

Rok za oddajo popolne prijavne vloge po e-pošti je petek, 16. 4. 2021 do 24.00.

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale. O izboru bo odločal koordinator za študente na izmenjavi na oddelku oz. študiju.

Koordinator za študente na izmenjavi na Oddelku za živilstvo je

Koordinator za študente na izmenjavi na Študiju biotehnologije je .

Prilogi

Prijava

Besedilo razpisa v slovenskem jeziku