Sinja Svetik

študentka magistrskega študijskega program druge stopnje BIOTEHNOLOGIJA

bo v četrtek, 22. 4. 2021 ob 12:00 na platformi: https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/mojca.narat zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Poskusi indukcije haploidnih rastlin navadne konoplje (Cannabis sativa L.)

Komisijo za zagovor sestavljajo:

Predsednica:  prof. dr. Mojca Narat

Mentor:             prof. dr. Borut Bohanec  

Somentor:       asist. dr. Marko Flajšman               

Recenzentka:    prof. dr. Jelka Šuštar Vozlič