Logo_skupaj.jpg

Namen projekta je izdelati model revitalizacije, ohranjanja in vključevanja novih travniških sadovnjakov, temelječe na ekoloških, prostorskih in socio-ekonomskih vidikih, po principu vključevanja vseh zainteresiranih deležnikov. Poleg prikaza obnove, izgradnje in nege, bo model pokazal tudi na pomen ohranjanja tradicionalnih krajinskih vzorcev v luči vzdržne rabe kmetijskega prostora.

Cilj projekta je povečevanje biotske in krajinske pestrosti, z ustvarjanjem habitatov za razvoj številnih organizmov (opraševalci, ptice, zelišča), varovanje tal in podtalnice. Pomemben cilj je tudi izobraževanje in dvig kompetenc pridelovalcev na področju vzdržnega kmetovanja in izboljšanje socialnega statusa z uvajanjem novih konkurenčnih produktov.

Pomemben bo prenos znanja v prakso, pridobljenega v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa (zasaditev), v obliki predavanj, delavnic, ekskurzije, idr. za strokovno in laično javnost. Rezultati projekta pa bodo predstavljeni prek različnih komunikacijskih sredstev (splet, družbena omrežja, elektronska in navadna pošta, tiskani mediji, dogodki, idr.).
                                        
Podrobnejši podatki o projektu.