Informacija glede snemanja zagovorov diplomskih in magistrskih del, ko zagovori potekajo v prostorih UL BF

Zagovor je javen, torej so vsi prisotni, razen kandidata in članov komisije, v vlogi javnosti.

Predsednik komisije v začetnem nagovoru prisotne opozori, da je snemanje in fotografiranje zagovora dopustno le za domačno rabo, medtem ko je uporaba posnetka/fotografije, ki presega domačo rabo (npr. objava posnetkov/fotografij na spletu ali njihovo posredovanje naprej tretjim osebam) dopustna le ob soglasju oseb, ki so na posnetku/fotografiji.

Pravno ozadje predloga

Možnost snemanja za domačo rabo in na drugi strani dolžnost pridobitve soglasja oseb na posnetku, če je ta namenjen širši rabi, izhaja iz evropske in nacionalne zakonodaje, in sicer iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (EUR-Lex - 32016R0679 - EN - EUR-Lex (europa.eu)) in Ustave RS ter Zakona o varstvu podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov (pisrs.si)). Tako Uredba (2. člen) kot Zakon o varstvu osebnih podatkov (7. člen) namreč določata, da se ne uporabljata za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja fizična oseba za osebno, domačo rabo, na drugi strani pa za vse ostale primere obdelave osebnih podatkov določata dopustne pravne podlage (6. člen Uredbe). Z objavo fotografije/posnetka brez privolitve posameznika sicer ne gre nujno za kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov ali Uredbe, saj ne gre za obdelavo osebnih podatkov, če ti niso del zbirke osebnih podatkov in niso namenjeni vključitvi vanjo. Zagotovo pa gre v tem primeru za poseg v posameznikovo zasebnost. Pravica do zasebnosti pa je varovana z Ustavo RS in je posameznik v primeru posega v zasebnost drugega kazenskopravno in civilnopravno odgovoren.                                                                

  

      prof. dr. Marina Pintar, prodekanja za študijske zadeve