Maruša Lah

študentka magistrskega študijskega programa druge stopnje BIOTEHNOLOGIJA

bo v četrtek, 6. 5. 2021 ob 10:00 na povezavi: https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/mojca.narat   zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Mezofilna in termofilna anaerobna presnova kisle sirotke v bioplin

Komisijo za zagovor sestavljajo:

Predsednica:  prof. dr. Mojca Narat

Mentorica:      prof. dr. Romana Marinšek Logar

Somentorica: viš. pred. dr. Lijana Fanedl                            

Recenzentka: znan. svet. dr. Bojana Bogovič Matijašić