Za odbiro živali mesnih pasem za strokovno razstavo na sejmu AGRA je odgovoren strokovni vodja mesnih pasem, mag. Marko Čepon. Odbira je potekala na podlagi lastnosti zunanjosti živali, kot so velikost, omišičenost in funkcionalne lastnosti. 

Za obe mesni pasmi, limuzin in šarole, je značilna velika intenzivnost rasti in zmogljivost za prirejo mesa, odlična klavna kakovost ter odlična kakovost mesa. Živali pasem limuzin in šarole, imajo veliko konzumacijsko sposobnost in dobro izkoriščenje voluminozne krme. Za ti dve pasmi so značilni zelo dobri prirasti telet, ko tudi prirasti kasneje v pitanju. Krave imajo močno razvit materinski nagon, da so sposobne same skrbeti za tele. 

limunzin
Mesna pasma limuzin

V Sloveniji se že od začetka reje mesnih pasem izvaja selekcija živali na travnatih območjih, torej selekcijo živali brez velike uporabe močne krme. Izbirajo se torej živali, ki dajejo brez dodatka močne krme dobre proizvodne rezultate. 

šarole
Mesna pasma šarole

Dr. Mojca Voljč je med predstavitvijo posebej je izpostavila: »V Sloveniji imamo zelo specifično strukturo zemljišč, veliko travinja, kjer so pogoji kmetovanja precej težki in je intenzivna prireja nemogoča. Prej omenjeni lastnosti pa ti dve pasmi uvrščata ravno na ta območjaPovečuje se zanimanje za rejo omenjenih mesnih pasem, kar nam dokazuje vedno večje število rejcev, ki vstopajo v rejske programe.

Dr. Mojca Voljč je še posebej izpostavila: »V Sloveniji imamo od septembra 2020 sprejete 4 rejske programe za mesne pasme govedi, ki so usklajeni z novo evropsko zakonodajo. Pasmi limuzin in šarole smo v okviru strokovnega vodenja uskladili z novo evropsko zakonodaje, pri tem pa ste bila sprejeta še dva nova rejska programa za pasmo angus in za škotsko višavsko govedo. V tem trenutku je povpraševanje po živalih pasme Angus izredno veliko, zato rejci večino živali prodajo kot plemenske živali.«

angus
Mesna pasma angus

Škotsko višarsko govedo
Mesna pasma škotsko višarsko govedo