18. Odprta katedra pri predmetu Podjetništvo FBIG

 

Prof. dr. Aleš Kuhar, nosilec predmeta Podjetništvo, je poudaril, da odprte katedre organizirajo predvsem z namenom močnejšega povezovanja Biotehniške fakultete z vodilnimi podjetiji v Sloveniji: »Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je vzpostavljeno tudi nacionalno stičišče EIT food Hub Slovenija, za dvig podjetnostih kompetenc v živilstvu pa na fakulteti poteka tudi projekt EntreCompFood, v okviru katerega v  študijskem leto 2021/2022 poteka testno obdobje pristopov in izbranih orodij pri poučevanju izbranih predmetov na 1. in 2. bolonjski stopnji študijskih smeri živilstva in prehrane z namenom izboljšanja podjetniških kompetenc študentov.«

 

vir_naša super hrana
Izr. prof. dr. Aleš Kuhar, strokovni vodja EIT Food Hub Slovenija in profesor na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani


Pri predmetu Podjetništvo se študentje seznanijo s podjetništvom v sodobnih gospodarstvih, s fazami in sestavinami poslovnega procesa ter posebnosti biotehnoloških podjetij. Med vsebinami so tudi postopek ustanovitve gospodarske družbe, struktura podjetja, sistematika podjetij in pravne oblike gospodarskih družb v Sloveniji ter računovodstvo, s principi dvostavnega računovodstva, bilanco stanja (načela in sestava), bilanca uspeha (načela in sestava), računovodski izkazi in poslovne informacijske baze. Študentje se seznanijo tudi z analizo uspešnosti poslovanja in ekonomiko investicij, kaj je produktivnost, ekonomičnost in dodana vrednost ter kazalci in kazalniki uspešnosti poslovanja. Pomemben del vsebine predmeta je povezan tudi s prvinami poslovnega načrtovanja, sestava poslovnega načrta in oblikovanje konkurenčnih prednosti podjema ter trženjsko upravljanje podjetij, nakupno/potrošno vedenje potrošnikov, elementi trženjskega spleta, strategija proizvoda, stroškovno in vrednostno določanje cene, strategija distribucije ter trženjsko komuniciranje in promocija. Poudarek vsebin pri predmetu je na pomenu in vlogi podjetništva za razvoj področja in kaj prinaša zdravo podjetniško okolje.