Miha Humar_obraz

 

Biotehniška fakulteta je močno vpeta v različne projekte in redno sodeluje z različnim institucijami, ki podpirajo in spodbujajo nadaljnji razvoj gozdno lesne verige. Prof. dr. Miha Humar je povedal: »Pomembno je, da so institucije v gozdno-lesni verigi med seboj povezane, saj le tako lahko zagotovimo uresničevanje ciljev zapisnih v Strategiji pametne specializacije, ki so opredeljeni v prednostnem področju Pametne zgradbe in dom z lesno verigo.« V okviru projekta Pametne zgradbe in dom z lesno verigo raziskovalci in profesorji fakultete vodijo oziroma sodelujejo na vseh 4 fokusnih področjih napredne bivalne enote, pametno grajeno okolje z inteligentnimi sistemi upravljanja stavb, pametne naprave in sistemi ter napredni gradbeni materiali in produkti, vključno z lesom in lesnimi kompoziti. 

Prof. dr. Miha Humar, prodekan za kakovost in gospodarske zadeve, bo tako kot član Strokovnega sveta SIDG s svojim znanjem in izkušnjami že drugi mandat svetoval poslovodstvu družbe v zvezi z doseganjem njenih ciljev in opravljanju nalog gospodarjenja z državnimi gozdovi, zlasti na področju razvoja gozdno-lesnih verig in postavljanja lesnopredelovalnih centrov. Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) je podjetje v lasti Republike Slovenije, katere temeljna dejavnost in poslanstvo je gospodarjenje z državnimi gozdovi, kar vključuje upravljanje, razpolaganje in kupovanje gozdnih površin.

Strokovni svet sestavlja deset članov oziroma člani, šest članov je predstavnikov strokovnih organizacij in združenj s področja gozdarstva, dva predstavnika lokalnih skupnosti in dva Predstavnika organizacij civilne družbe s področja varovanja okolja. 

Predstavniki strokovnih organizacij in združenj s področja gozdarstva so Vovk Renato, ki ga je predlagala Lesarska šola Maribor, prof. dr. Humar Miha, ki ga je predlagala Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani, Milavec Igor, ki ga je predlagalo Združenje lesne in pohištvene industrije pri GZS, Mori Jože, ki ga je predlagal Zavod za gozdove Slovenije, dr. Krajnc Nike, ki jo je predlagal Gozdarski inštitut Slovenije ter Zupančič Cvetko, ki ga je predlagala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. 

Predstavnika lokalnih skupnosti sta Debenak Dušan, ki so ga predlagale Občina Šentjur, Občina Rogaška Slatina in Občina Šmarje pri Jelšah, in Behin Leon, ki ga je predlagala Občina Kočevje. Predstavnika organizacij civilne družbe s področja varovanja okolja pa sta dr. Pokorny Boštjan, ki ga je predlagala Lovska zveza Slovenije, in Gluk Alojzij, ki ga je predlagala Zveza gozdarskih društev Slovenije. Člani strokovnega sveta so imenovani za mandatno obdobje štirih let, do leta 2025.

 

Posnetek zaslona (153)               Logotip-Biotehniska-fakulteta_jpg