Sara Serdoz

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje PREHRANA

bo 24. 11. 2022 ob 14:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Analiza prehranskega vnosa in prehranskega statusa dializnih bolnikov: od podhranjenosti do hiperfosfatemije

Komisijo sestavljajo:

Predsednica: doc. dr. Tanja Pajk Žontar

Mentor: izr. prof. dr. Bojan Knap

Recenzent: prof. dr. Janez Salobir