novinarska_F

Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport, je zaključen razpis opisal kot primer dobre prakse sodelovanja dveh ministerstev: »Z združenimi sredstvi obeh ministerstev smo lahko podprli vse investicijske projekte, ki so bili pozitivno ocenjeni. Lesna industrija je sedaj v vzponu, ki so ga začeli graditi znotraj ministrstva že pred leti. Ponosni smo lahko, da lahko primere pozitivne prakse nadaljujemo ter da omogočimo nadaljnji razvoj lesne industrije.« Pojasnil je, da so se za podpis pogodbe na Oddelku za lesarstvo na Biotehniški fakulteti odločili, ker so za nadaljnji razvoj lesarske panoge pomembne inovacije oziroma kompetentni kadri.

Mag. Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo, je pri podpisu pogodbe izpostavil les kot strateške surovino in energent: »Za napredek, ne samo lesarske panoge, ampak tudi za realizacijo zastavljenih korakov v smeri podnebne nevtralnosti je pomembna krepitev vseh elementov gozdno-lesne verige

Sledila je predstavitev Darka Sajka, generalnega direktorja Direktorata za lesarstvo, ki je bolj podrobno predstavil razpis in podpis zadnjega paketa pogodb ter napovedal tri razpise, ki bodo objavljeni v letu 2023: »Prvič bomo kombinirali povratna in nepovratna sredstva. Posebno pozornost bomo namenili gradnji kompetenc in mikro podjetjem v panogi

Prof. dr. Marina Pintar, dekanja Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je najprej predstavila Biotehniško fakulteto, ki je v letu 2022 praznovala 75-letnico ter organiziranost fakultete z osmimi oddelki in študijem: »Na Biotehniški fakulteti potekajo številne raziskave, tako temeljne kot aplikativne. Zavedamo se, da so temeljne raziskave posebej pomembne, saj so osnova za inovacije, ki so za nadaljnji razvoj lesne panoge izredno pomembne.« Posebej je predstavila Oddelek za lesarstvo ter pomen inter in multidisciplinarnega pristopa, tako med-oddelčnega sodelovanja kot povezave s partnerji v okviru države in v širšem prostoru.

Prisotne na podpisu pogodbe je nagovoril tudi izr. prof. dr. Maks Merela, prodekan za področje lesarstva. Izpostavil je predvsem izobraževanje kadrov: »Biotehniška fakulteta je edina izobraževalna ustanova v Sloveniji, ki izvaja izobraževanje na področju lesarstva na vseh treh stopnjah. Na oddelku smo močno usmerjeni v potrebe trga, pred časom smo naše alumne, ko je bilo na trgu manj delovnih mest zanje, učili modernega podjetništva, danes pa je več pozornosti namenjen novim tehnologijam na področju lesarstva

Kaja Zoran Ledinek, direktorica podjetja Solis Timber d.o.o., je predstavila investicijo, ki jo bo podjetje lahko izvedlo tudi zaradi dodeljenih sredstev: »V našem družinskem podjetju, ki ga je pred 30 leti ustanovil oče, imamo investicijske cilje in prihajajočega bomo podprli tudi s sredstvi, ki smo jih pridobili na razpisu. Pričakujemo, da se bomo po investiciji lahko tudi kadrovsko širili, načrtujemo 10 dodatnih zaposlitev, ki predstavljajo bolj zahtevna delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. Podjetje bo z novo tehnologijo in zaposlenimi veliko bolj odporna na nihanja na svetovnem lesarskem trgu

Po podpisu pogodbe se je začel vsebinski dogodek, ki je bil namenjen podjetnikom, snovalcem politik, raziskovalcem in pedagogom s področja lesarstva.
Po uvodnih nagovorih sta mag. Dejan Židan, državni sekretar ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, in Uroš Vajgl, državni sekretar ministrstva za okolje, podnebje in energijo, predstavila usmeritve vlade.
Igor Milavec, direktor Združenja lesne in pohištvene industrije, je predstavil panogo, njeno rast in prihodnje izzive.
Sledila je predstavitev podjetij, ki so prejela sredstva za investicije in sicer Jernej Jezeršek iz podjetja Mizarstva Jezeršek d.o.o., Marko Lukić iz podjetja Lumar IG d.o.o. in Jernej Zadel iz podjetja Vez d.o.o.
Vse bolj pomembno področje pri zagotavljanju nadaljnjega napredka so kompetentni kadri, zato je bil pomemben del predstavitev namenjen predstavitvi Oddelka za lesarstvo oziroma kateder, ki delujejo znotraj oddelka. Prof. dr. Leon Oblak je predstavil Katedro za management in ekonomiko lesnih podjetij, izr. prof. dr. Maks Merela Katedro za tehnologijo lesa, prof. dr. Primož Oven Katedro za kemijo lesa in drugih lignoceluloznih materialov, prof. dr. Miha Humar Katedro za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa in prof. dr. Gorazd Fajdiga Katedro za mehanske obdelovalne tehnologije lesa. Prof. dr. Milan Šernek je predstavil lepljenje, lesni kompoziti, obdelava površin in konstruiranje, mag. Tomaž Kušar je predstavil sodelovanje s podjetji ter prof. dr. Manja Kitek Kuzman je predstavila študentske projekte na področju konstruiranja.

Dogodek se je zaključil z mreženjem v avli Oddelka za lesarstvo, kjer se je že napovedovalo nove oblike sodelovanja v panogi, tako podjetij, države kot fakultete, tako z razvojem in raziskavami kot s sodelovanjem pri razvoju kompetentnih kadrov.