V projekt je bilo vključenih 8 študentov in študentk iz 5 različnih študijskih programov 1. in 2. stopnje na Biotehniški fakulteti in Pedagoški fakulteti UL, ki se lahko s svojim pridobljenim znanjem po zaključenem študiju zaposlijo tudi v ustanovah, ki se ukvarjajo z izdelavo učnih gradiv ali pa z založbami sodelujejo kot avtorji učnih gradiv. Povezali smo se s partnerjem iz delovnega okolja (Mladinska knjiga d.d.) in tako vzpostavili sodelovanje študentov in študentk pri pripravi interaktivnih učnih gradiv s področja biološkega izobraževanja in integracijo njihovih izdelkov v obstoječa spletna učna gradiva. S tem smo omogočili študentom in študentkam vpogled v delovanje založništva in spoznavanje njegovega poslanstva. Tako sodelovanje omogoča prenos sodobnih didaktičnih znanj s fakultet v delovno okolje in nadaljnji prenos znanj in novosti iz delovnih okolij v šolsko polje. Pri takem sodelovanju se spodbuja ustvarjalnost in inovativnost študentov in študentk, spoznavanje novih digitalnih tehnologij in orodij za poučevanje in razvoj kompetenc, ki omogočajo prenos novih orodij v izobraževalno prakso.

Katarina_H5P.png

Slika 1: Primer interaktivnega spletnega učnega gradiva na temo kalitve in tekmovanja rastlin.

Pedagoška mentorja študentom in študentkam iz fakultete sta bila izr. prof. dr. Iztok Tomažič in asist. Jure Mravlje, oba iz Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete UL. Kot delovna mentorica iz gospodarstva pa je pri projektni ekipi sodelovala ga. Hema Vasle, sodelavka izobraževalnega uredništva pri založbi Mladinska knjiga. Izr. prof. dr. Iztok Tomažič, prijavitelj in vodja projekta je ob tem povedal: »Trenutno poteka prenova učnih načrtov za osnovne šole in gimnazije. Pri prenovi je kot eden od štirih temeljnih stebrov postavljena digitalizacija, kar sovpada z vsebino našega projekta. Tako študenti kot mentorji pridobivamo nova znanja in izkušnje, ki so nam ali nam bodo koristile v našem poklicu.«.

Urban_H5P.png

Slika 2:  Primer interaktivnega spletnega učnega gradiva na temo transpiracije rastlin.

Projekt se je osredotočal na pripravo novih interaktivnih učnih gradiv za pouk biologije in naravoslovja v osnovni šoli, s poudarkom na praktičnem in eksperimentalnem delu. Pomen tovrstnih gradiv, se je pokazal predvsem v času izobraževanja na daljavo, ko se je na področju naravoslovnega izobraževanja pojavilo nemalo težav pri realizaciji zahtev, zapisanih v naravoslovnih učnih načrtih. Največje težave so se pojavile pri vključevanju praktičnega, eksperimentalnega in laboratorijskega dela v pouk na daljavo. Težave so bile v dostopnosti tehnologije z učeče, predvsem za učence z nižjim socialnim statusom in možnostjo domače podpore. Tudi učitelji v tem času niso imeli dostopa do virov za pripravo demonstracijskih predstavitev praktičnega dela na daljavo. Ker obstoječa interaktivna učna gradiva (učbeniki in delovni zvezki) po večini nimajo vključenih elementov, ki omogočajo razvoj naravoslovnih spretnosti, projekt zato naslavlja omenjeno problematiko. Priprava in implementacija interaktivnih gradiv v spletna učna okolja pa omogoča, da se učeči tudi v primeru poučevanja na daljavo srečajo s praktičnim, eksperimentalnim in laboratorijskim delom v naravoslovju ali pa jim v primeru učenja v razredu dostop do takih gradiv omogoča utrjevanje pridobljenega znanja v šoli.

zala_H5P.png

Slika 3:  Primer interaktivnega spletnega učnega gradiva na temo zgradbe ribe.

Študenti in študentke so tekom pet mesečnega projekta s pomočjo pedagoških mentorjev in delovne mentorice iz gospodarstva spoznavali in pregledali obstoječa spletna učna gradiva s področja biologije in naravoslovje, preučili možnosti njihove nadgradnje, izbrali lastno metodologijo in nabor praktičnih ter eksperimentalnih dejavnosti, izvedli ter posneli poskuse in jih vključili v interaktivna učna gradiva. Nadalje bodo ta novonastala gradiva s pomočjo sodelavcev Mladinske knjige integrirana v obstoječa spletna učna gradiva in tako na voljo učiteljem praktikom ter učencem in učenkam v šolah.

Izbrana gradiva so študenti in študentke v obliki webinarja predstavili osnovnošolskim učiteljem in učiteljicam biologije in naravoslovja, ki je potekal 27. junija 2023. V okviru projekta bo izdana tudi informativna zloženka.

Zgibanka_pkp_indesign - samo naslovnica.jpg

Slika 4: Informativna zloženka o projektu.