Darja_Matja__ec.jpg
&copyLuka Dakskobler, Mladina

Naloge Sveta so svetovanje pri oblikovanju strokovnih rešitev glede obnove po naravnih nesrečah pri opredeljevanju poplavnih območij, vzdrževanju vodotokov, sanaciji plazov, gradnji objektov, infrastrukture ipd., spremljanje delovanja ministrstev in samoupravnih lokalnih skupnosti pri obnovi prizadetih območij in predlogi aktivnosti za izboljšanje ter svetovanje pri oblikovanju politik, sprememb predpisov in drugih ukrepov, ki bodo prispevali k učinkovitejši obnovi po naravnih nesrečah in razvijanju odpornosti nanje.

Hkrati so sodelavci Oddelka za krajinsko arhitekturo sodelovali pri oblikovanju strokovnih izhodišč za pripravo Zakona o obnovi in pripomb na Interventni zakon. Krajinski arhitekti, združeni v DKAS – Društvo krajinskih arhitektov Slovenije in MSKA – matično sekcijo krajinskih arhitektov na ZAPS – Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije so s tem odgovorne in javnost opozorili na razmere v prostoru in na nujnost širše strokovne razprave glede kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov tako za odpravo posledic avgustovskih poplav kot za urejanje vodnega in obvodnea prostora v bodoče. Ob tem so močno poudarili multidisciplinaren pristop k odpravljanju nastalih problemov in k snovanju dolgoročno vzdržnih prostorskonačrtovalskih rešitev.

Vloga krajinskih arhitektov v soočenju z naravno katastrofo je s tem izjemno izpostavljena.

Pri tem sta ključnega pomena strokovna povezanost in sodelovanje med strokami v skupno dobro. Do izraza sta prišla že takoj po nesreči in nas povezala v skrbi in odgovornosti za ljudi in za razmere v prostoru. Pričakujemo posluh politike do strokovnih ugotovitev, opozoril in predlogov.