Vljudno vas vabimo na 14. zaporedno znanstveno srečanje Gozd in les, ki ga konec maja raziskovalne organizacije s področja gozdarstva, lesarstva in papirništva organiziramo v sodelovanju s 4. razredom za naravoslovne vede in Svetom za varovanje okolja SAZU.
Letošnje srečanje je namenjeno predstavitvam vplivov podnebnih sprememb na gozd in biotsko raznolikost.
Velika temperaturna odstopanja od dolgoletnih povprečij v zadnjih letih opozarjajo, da so spremembe podnebja izrazitejše, kot smo menili doslej. Te spremembe se odražajo tudi v gozdovih in na lastnostih lesa. Eden od pogosto spregledanih vplivov podnebnih sprememb je vpliv na biotsko raznolikost. Gozdovi so podvrženi številnim ujmam, spreminja se drevesna sestava, vedno pogosteje opažamo številne tujerodne in invazivne vrste.
Raziskovalci s področja gozdarstva, lesarstva in papirništva v okviru različnih projektov obravnavajo probleme prihodnosti ter skušajo pripraviti izhodišča za razumevanje procesov in pripravo ukrepov. Eden od izzivov je dejstvo, da so poskusi v gozdarstvu dolgotrajni in pogosto segajo čez obdobje financiranja posameznega projekta. Zato je smiselno in nujno potrebno podpirati dolgoletne raziskave ter mednarodno, interdisciplinarno in medinstitucionalno sodelovanje.
Med vabljenimi predavatelji sta letos prof. dr. Elena Paoletti iz Italije, vodilna strokovnjakinja s področja vplivov ozona na vegetacijo, in doc. dr. Žiga Zaplotnik, predsednik Podnebnega sveta RS, ki bo predstavil projekcije podnebnih sprememb za Slovenijo. Drugi predavatelji bodo med drugim obravnavali vplive gozdnogojitvenih sistemov na biotsko raznovrstnost organizmov v gozdnih tleh, vplive podnebnih sprememb na les kot gradbeni material in uporabo lesa kot sestavino različnih biokompozitov. Posvet zaključujemo z okroglo mizo Zgodovina intenzivnega monitoringa v Sloveniji ob 20-letnici intenzivnega monitoringa gozdov v Sloveniji.
Letos praznujemo 20 let izvajanja aktivnosti intenzivnega monitoringa gozdov v okviru mednarodnega programa za gozdove (ICP Forests) pod okriljem ženevske konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje prek meja. Na okroglo mizo smo povabili predstavnike MKGP, ARSO in ZGS, ki predstavljajo institucije, ki so imele poleg sodelavk in sodelavcev Gozdarskega inštituta Slovenije ključno vlogo pri izvajanju in zagotavljanju programa. Dogodek bo trajal največ 60 minut. Na okrogli mizi bodo predstavljeni pogledi na program in pogled v naprej, kako nadaljevati intenzivni monitoring gozdnih ekosistemov. Pomembna je sinergija obstoječega programa z bodočim EU monitoringom, npr. predlogom EU monitoringa gozdov in monitoringa tal ter drugimi politikami in trajnimi spremljanji gozdnih ekosistemov in biodiverzitete na vseh nivojih v času hitrih in intenzivnih okoljskih sprememb.

Vljudno vabljeni!
Prof. dr. Hojka Kraigher, dr. Jožica Gričar in prof. dr. Miha Huma

 

VABILO
PROGRAM