Kandidatka: SARA PEPELKO

Študijski program: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE ŽIVILSTVO

Datum in ura: 3.6.2024 ob 11:00 uri

Prostor: SEJNA SOBA ODDELKA ZA ŽIVILSTVO

Naslov magistrskega dela:  Masnospektrometrična kvantifikacija polifenolnih spojin v ekstraktih invazivnih dresnikov

Člani komisije:

Predsednica:    prof. dr. Tatjana Košmerl

Mentorica:       prof. dr. Lea Pogačnik da Silva

Somentor:        izr. prof. dr.  Tina Kosjek                  

Recenzent:       doc. dr. Emil Zlatić