Namen usposabljanja je omogočiti strokovno dousposabljanje obstoječih kadrov v sektorjih kmetijstva in varstva narave z namenom pridobitve in posodobitve znanj na področju ohranjanja biodiverzitete v kmetijski proizvodnji, osnovnih veščin za izvedbo naravovarstvenega svetovanja na ravni posameznih kmetijskih gospodarstev, ter podpore odločanju in upravljanju na področju javnih intervencij v okviru kmetijske in naravovarstvene politike. Pri izvedbi programa, ki poteka v obsegu 4 kreditnih točk (obveznost približno 9 šolskih ur na mesec), sodelujejo sodelavci iz Biotehniške fakultete, Fakultete za družbene vede, Nacionalnega inštituta za biologijo in Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.

 

Opis vsebine mikrodokazila

 • Vključevanje varstva narave v upravljanje kmetij v različnih proizvodnih sektorjih;
 • Spoznavanje konceptov biodiverziteta, ekosistemske storitve in kmetijski ekosistemi ter stanje in monitoring biodiverzitete v kmetijski krajini;
 • Osnove vplivov kmetijstva na biodiverziteto in koristi biodiverzitete za kmetijsko pridelavo;
 • Osnove prepoznavanja in ekologije izbranih naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov in izbranih živalskih skupin;
 • Osnovna načela pri ohranjanju biodiverzitete v kmetijstvu (ohranjanje in obnova, mozaičnost, prostorska razporeditev in povezljivost habitatov);
 • Osnovna znanja o naravi prijaznih kmetijskih praksah na področju trajnega travinja, krajinskih značilnosti, ornih površin in trajnih nasadov.
 • Osnovna znanja o ohranjanju genskih virov v kmetijstvu (vrednost genskih virov za prehrano in kmetijstvo, stopnje ogroženosti in pristopi k varstvu, slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali in sorte kmetijskih rastlin);
 • Cilji in pregled ukrepov slovenske kmetijske politike na področju varstva narave;
 • Osnove usklajevanja varstva narave s pridelavo in ekonomiko kmetovanja na ravni kmetij;
 • Osnove komuniciranja, prenosa znanja in svetovanja na kmetijah.

 

Predvideni (učni) izidi

Udeleženka/-ec:

 • pozna posebnosti usklajevanja proizvodnih, ekonomskih in naravovarstvenih ciljev na ravni posameznih kmetijskih gospodarstev in območij,
 • zna opraviti enostaven popis stanja in načrt vključevanja naravi prijaznih praks v upravljanje posameznega kmetijskega gospodarstva s pomočjo terenskega ogleda, razgovora s kmetom in uporabe svetovalnega orodja,
 • zna uporabljati obstoječe ukrepe naravovarstvene in kmetijsko-okoljske politike v Sloveniji na ravni kmetijskih gospodarstev,
 • ima osnovno aplikativno znanje o ekologiji izbranih habitatnih tipov in živalskih vrst v kmetijski krajini in praksah za njihovo varstvo v različnih proizvodnih sistemih,
 • ima osnovno znanje o pristopih k obnovi narave v kmetijskih ekosistemih.

 

Ciljna skupina

Kmetijski in naravovarstveni svetovalci, kmetje, kontrolorji  in inšpektorji, uprave zavarovanih območij, zaposleni v državni upravi (ministrstva in organi v sestavi), zaposleni v občinah in komunalnih podjetjih, zaposleni v agroživilskih in agrotehničnih podjetjih ter študentje.

 

Metode poučevanja in učenja

 • spletni množični tečaj (MOOC, 40 šolskih ur)
 • usposabljanje v živo (predavanja, 6 šolskih ur)
 • strokovne ekskurzije (terenske vaje, 18 šolskih ur)
 • samostojen projekt (naravovarstveni načrt kmetije, 30 šolskih ur) in konzultacije (6 šolskih ur)

 

Pogoji za pridobitev potrdila o mikrodokazilu

 • opravljen MOOC (opravljene vse obveznosti in vsaj 70 % točk na pisnem preizkusu znanja preko spleta),
 • udeležba na usposabljanju v živo in na najmanj 2 ekskurzijah ter
 • pozitivno ocenjen samostojni projekt (naravovarstveni načrt kmetije).

Po uspešnem zaključku programa udeleženci prejmejo potrdilo Univerze v Ljubljani o opravljenem usposabljanju.

 

Prijava

Zainteresirane kandidate vabimo, da najpozneje do 4. 10. 2024 izpolnijo prijavni obrazec na povezavi:

https://1ka.arnes.si/md2024-narava

 

Število udeležencev je omejeno. O sprejemu vaše prijave vas bomo obvestili po elektronski pošti v roku 5 delovnih dni od prejema vaše prijave. Usposabljanja in izobraževanja za mikrodokazila UL, ki potekajo v okviru projekta NOO ULTRA, so za udeležence brezplačna in sofinancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ter Evropske unije – NextGenerationEU.

 

Dodatne informacije

Razpis za vpis v program s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti

 

Kaj je mikrodokazilo Univerze v Ljubljani (UL)?

Mikrodokazilo UL je izkaz učnih izidov, ki jih je posameznik dosegel na učnem programu manjšega obsega na Univerzi v Ljubljani. Učni izidi so ocenjeni na podlagi pregledno in jasno definiranih standardov, ki jih potrjuje Programski svet VŽU na UL. Programi so pripravljeni tako, da opremijo posameznika s specifičnim znanjem, spretnostmi in kompetencami, ki naslavljajo aktualne ali prihodnje družbene in osebne potrebe ter potrebe trga dela. Mikrodokazila dopolnjujejo in spodbujajo usposabljanje v okviru vseživljenjskega učenja. Kot dopolnitev študijskih programov se vključujejo v sisteme izobraževanja, vendar pa z njimi ni mogoče pridobiti diplome, ki bi bila primerljiva z diplomo na dodiplomskem in podiplomskem študiju.

 

Picture1.png

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.