V Evropi se zahteve do gozdov povečujejo. V zadnjih letih posek drevja narašča zaradi večjega pomena obnovljivih naravnih virov. Hkrati se povečujejo zahteve za ohranjanje narave, rekreacijo in druge nelesne gozdne dobrine. Ena od nalog gozdnogospodarskega načrtovanje je usklajevati trajnostno rabo gozdov in zagotavljati raznovrstne učinke gozdov. Raziskovalni projekt IFORPLAN prinaša novosti pri načrtovanju večnamenskega gospodarjenja z gozdovi, predvsem pri prostorskem načrtovanju v gozdnem prostoru in optimizaciji gospodarjenja na različnih prostorskih ravneh.

V okviru projekta bomo: 1) razvili postopke za conacijo gozdov na prednostne površine glede na pomen funkcij gozda (ekosistemskih storitev); in 2) izdelali sistem kazalnikov za oceno funkcij gozdov glede na različne variante ukrepanja; 3) opredelili strategije podnebno ozaveščenega gospodarjenja z gozdovi, ki bo hkrati zagotavljalo želene funkcije gozdov; 4) razvili in uporabili različne participativne metode, ki bodo omogočile vključevanje deležnikov v odločanje o conaciji gozda, kazalnikih in strategijah gospodarjenja.

Za študijski objekt smo izbrali območje gozdnogospodarske enote Kranjska Gora, v katerem je izrazit preplet različnih interesov in rab gozda: turizem, rekreacija, les, varovanje pred naravnimi nesrečami, ohranjanje narave. Na območju bomo preverili postopek conacije gozdov in kazalnike funkcij gozda ter določili strategije gospodarjenja. Predvideno je intenzivno sodelovanje predstavnikov različnih strok, institucij in lokalne skupnosti.

Prva naloga projekta zajema prepoznavanje deležnikov in ugotavljanje njihovih zahtev do gozda. V ta namen smo se v začetku julija  sestali z županjo občine Kranjska Gora, gospo Henriko Zupan, in predstavniki Območne enote Bled Zavoda za gozdove Slovenije in imeli poglobljen pogovor o izzivih na področju večnamenske rabe gozdov v občini.

IMG_20240702_145522.jpg

Slika 1: Študijsko območje je Gozdnogojitvena enota Kranjska gora.

Sestanek KG.jpg

Slika 2: Sestanek z županjo občine Kranjska Gora, gospo Henriko Zupan, in predstavniki Območne enote Bled Zavoda za gozdove Slovenije