Predmet javne dražbe: nepremičnina z ID znakom: del stavbe 1695-879-1, ki v naravi predstavlja stanovanje v kleti večstanovanjske stavbe na naslovu Pot k ribniku 1, Ljubljana, v skupni izmeri 75,40 m2.

Etažni lastniki imajo skladno s 124. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20) predkupno pravico.

 

Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti, Jamnikarjeva ul. 101, 1000 Ljubljana, v sejni sobi Dekanata v I. nadstropju, in sicer dne 14. 12. 2023 ob 14.00 (dražitelje prosimo, da pridejo vsaj 15 min pred pričetkom dražbe)

Izklicna vrednost: 74.249,00 EUR, pri čemer ta predstavlja znesek brez vključenega 2% davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec

Najnižji znesek višanja: 1.000,00 EUR

Varščina: 7.500,00 EUR, najkasneje do 11. 12. 2023 do 24.00

 

Celotna razpisna dokumentacija: 

Javna dražba za prodajo nepremičnine z ID znakom: del stavbe 1695-879-1

Tloris

Obvestilo o varstvu osebnih podatkov

Izjava o nepovezanosti