Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Jamnikarjeva ul. 101, 1000 Ljubljana
tel.: 01/320 30 00, faks: 01/256 57 82,
spletna stran: https://www.bf-lj.si

Odgovorna uradna oseba:

prof. dr. Marina Pintar, dekanja

Datum prve objave kataloga:

29. 9. 2006

Datum zadnje spremembe:

6. 3. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

O fakulteti / Informacije javnega značaja / Katalog (uni-lj.si)

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (v nadaljevanju: UL BF) je članica Univerze v Ljubljani. Je visokošolski izobraževalni in znanstveno raziskovalni zavod in v skladu z Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Statutom UL ter Pravili BF izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni raziskovalni program na področjih agronomije, biologije, biotehnologije, gozdarstva, krajinske arhitekture, lesarstva, mikrobiologije, zootehnike in živilstva.

Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje, ki ga organizira in izvaja fakulteta, je v skladu s KLASIUS-P-16 klasifikacijskim sistemom izobraževanja in usposabljanja razvrščeno v študijska področja, navedena v Prilogi 1 k Statutu UL

Študijski programi, ki jih izvaja, so navedeni na naslednji spletni strani: Študij / Študijski programi (uni-lj.si)

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 

Oddelek za agronomijo (prodekan za področje: prof. dr. Denis Rusjan):

 

Katedre:

 • Katedra za aplikativno botaniko, ekologijo, fiziologijo rastlin in informatiko (predstojnik: prof. dr. Dominik Vodnik)
 • Katedra za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo (predstojnik: prof. dr. Stanislav Trdan)
 • Katedra za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo (predstojnica: prof. dr. Metka Hudina)
 • Katedra za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora ter  ekonomiko in razvoj podeželja (predstojnik: prof. dr. Andrej Udovč)
 • Katedra za genetiko, biotehnologijo, statistiko in žlahtnjenje rastlin (predstojnica: prof. dr. Nataša Štajner)
 • Katedra za pedologijo in varstvo okolja (predstojnica: prof. dr. Helena Grčman)

 

Posebne enote:

 • Laboratorijsko polje in tehnična služba (vodja: Aleksander Bobnar)
 • Laboratorij za fitomedicino (vodja: prof. dr. Stanislav Trdan)
 • Ampelografski vrt Kromberg (vodja: prof. dr. Denis Rusjan)
 • Raziskovalno polje za lupinasto sadje Maribor (vodja: znan. svet. dr. Anita Solar)
 • Hortikulturni center BF Križcijan pri Novi Gorici (vodja: prof. dr. Metka Hudina)
 • Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja (vodja: doc. dr. Marko Zupan)
 • Center za agrohidrologijo in urejanje kmetijskih zemljišč (vodja: prof. dr. Marina Pintar)
 • Razvojno raziskovalni center za proučevanje rasti in razvoja kmetijskih rastlin (vodja: izr. prof. dr. Jerneja Jakopič)
 • Center za genske vire, žlahtnjenje in introdukcijo kmetijskih rastlin (vodja: izr. prof. dr. Zlata Luthar)
 • Knjižnica in INDOK ( vodja: dr. Karmen Stopar)

 

Tajništvo

 

Oddelek za biologijo (prodekan za področje: prof. dr. Marko Kreft):

 

Katedre:

 • Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin (predstojnica: prof. dr. Jasna Dolenc Koce)
 • Katedra za biokemijo (predstojnica: prof. dr. Kristina Sepčić)
 • Katedra za ekologijo in varstvo okolja (predstojnik: izr. prof. dr. Ivan Kos)
 • Katedra za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov (predstojnica: prof. dr. Nina Gunde Cimerman)
 • Katedra za fiziologijo, antropologijo in etologijo (predstojnica: prof. dr. Petra Golja)
 • Katedra za zoologijo (predstojnik: prof. dr. Rok Kostanjšek)

 

Posebne enote:

 • Center za čebelarstvo (vodja: asist. dr. Janko Božič)
 • Center za speleobiološke raziskave Univerze v Ljubljani Biotehniške fakultete v Postojnski jami (vodja: prof. dr. Rok Kostanjšek)
 • Knjižnica– skupna z NIB, organizirana v okviru NIB

 

Tajništvo

 

 

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (prodekan za področje: prof. dr. Klemen Jerina):

 

Katedre:

 • Katedra za gojenje gozdov (predstojnik: prof. dr. Jurij Diaci)
 • Katedra za gozdno tehniko in ekonomiko (predstojnik: prof. dr. Janez Krč)
 • Katedra za krajinsko znanost in geoinformatiko (predstojnik: izr. prof. dr. Janez Pirnat)
 • Katedra za urejanje gozdov in ekosistemske analize (predstojnik: prof. dr. Andrej Bončina)
 • Katedra za zdravje gozda in upravljanje prostoživečih živali (predstojnik: doc. dr. Tine Hauptman)

 

Posebna enota:

 • Knjižnica in INDOK (vodja: dr. Maja Peteh)

 

Tajništvo

 

Oddelek za krajinsko arhitekturo (prodekanja za področje: prof. dr. Mateja Kregar Tršar):

 

Katedra:

 • Katedra za krajinsko planiranje in oblikovanje (predstojnik: prof. dr. Mateja Kregar Tršar)

Tajništvo

 

Oddelek za lesarstvo (prodekan za področje: izr. prof. dr. Maks Merela):

 

Katedre:

 • Katedra za tehnologijo lesa (predstojnik: izr. prof. dr. Maks Merela)
 • Katedra za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa (predstojnik: prof. dr. Miha Humar)
 • Katedra za mehanske obdelovalne tehnologije lesa (predstojnik: prof. dr. Gorazd Fajdiga)
 • Katedra za lepljenje, lesne kompozite, obdelavo površin in konstruiranje (predstojnik: prof. dr. Milan Šernek)
 • Katedra za kemijo lesa in drugih lignoceluloznih materialov (predstojnik: prof. dr. Primož Oven)
 • Katedra za management in ekonomiko lesnih podjetji (predstojnik: prof. dr. Leon Oblak)

 

Posebne enote:

 • Knjižnica in INDOK (vodja: Darja Vranjek)
 • Center za testiranje in certificiranje (vodja: mag. Tomaž Kušar)
 • Center za plazmo (vodja: doc. dr. Sebastian Dahle)

 

Tajništvo

 

Oddelek za mikrobiologijo (prodekanja za področje: prof. dr. Ines Mandić Mulec)

 

Katedre:

 • Katedra za mikrobno ekologijo in fiziologijo (predstojnica: prof. dr. Ines Mandić Mulec)
 • Katedre za mikrobno diverziteto, mikrobiomiko in biotehnologijo (predstojnik: prof. dr. Gorazd Avguštin)

 

Tajništvo

 

 

Oddelek za zootehniko (prodekanja za področje: prof. dr. Tatjana Pirman):

 

Katedre:

 • Katedra za mlekarstvo (predstojnica: izr. prof. dr. Andreja Čanžek Majhenič)
 • Katedra za prehrano (predstojnik: prof. dr. Janez Salobir)
 • Katedra za znanosti o rejah živali (predstojnik: doc. dr. Dušan Terčič)
 • Katedra za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo (predstojnica: prof. dr. Mojca Narat)
 • Katedra za agrarno ekonomiko, politiko in pravo (predstojnik: izr. prof. dr. Luka Juvančič)

 

Posebni enoti:

 • Inštitut za mlekarstvo in probiotike (vodja: znan. svet. dr. Bojana Bogovič Matijašić)
 • Knjižnica in INDOK (vodja: dr. Nataša Siard)

 

Tajništvo 

 

Oddelek za živilstvo (prodekanja za področje: prof. dr. Barbka Jeršek):

 

Katedre:

 • Katedra za tehnologije rastlinskih živil in vino (predstojnik: prof. dr Rajko Vidrih)
 • Katedra za tehnologijo mesa in vrednotenje živil (predstojnica: prof. dr. Lea Demšar)
 • Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil (predstojnica: prof. dr. Sonja Smole Možina)
 • Katedra za biokemijo in kemijo živil (predstojnica: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih)

 

Posebni enoti:

 • Skupina za humano prehrano (vodja: doc. dr. Tanja Pajk Žontar)
 • Knjižnica in INDOK (vodja: Lina Burkan Makivić)

 

Tajništvo

 

Dekanat:

 

Katedra:

 • Katedra za športno vzgojo (vodja: Žan Kavčič)

 

Posebni enoti:

 • Centralna biotehniška knjižnica in INDOK  (vodja: mag. Simona Juvan)
 • Botanični vrt (vodja: znan. svet. dr Jože Bavcon)

 

Tajništvo fakultete

 

Nacionalni inštitut za hrano (posebna enota): vodja: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih

 

 

Organigram zavoda

Organigram

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja:

Pristojne osebe:

prof. dr. Marina Pintar

dekanja

Jamnikarjeva ul. 101, 1000 Ljubljana

e-pošta:

tel.: 01/320 30 10

 

Darko Klobučar

tajnik fakultete

Jamnikarjeva ul. 101, 1000 Ljubljana
e-pošta:

tel.: 01/ 320 30 11

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda s povezavami na vsebino posameznega predpisa v Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije in registru predpisov Evropske unije:

Notranji predpisi:

 

Državni predpisi:

 

Zgoraj navedena in druga veljavna zakonodaja iz posameznih področij dela zavoda je dostopna na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije in na spletni strani UL.

Predpisi EU

Povezava na evropski register predpisov.

2.d Sprejeti in predlagani strateški in programski dokumenti ter pomembnejša poročila, stališča, mnenja in analize z delovnega področja zavoda iz 6. člena te uredbe, urejene po vsebinskih sklopih:

Seznam strateških in programskih dokumentov

 

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih zavod vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom:

Vrste postopkov, ki jih vodi zavod

2.f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod:

Seznam evidenc

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja:

Seznam zbirk

2.h Druge evidence:

 

Seznam evidenc:

Zavod vodi tudi naslednje evidence z osebnimi podatki študentov (81. člen Zakona o visokem šolstvu):

1.     evidenco prijavljenih za vpis in vpisanih študentov ter vpisanih na študijske programe za izpopolnjevanje,

2.     osebni karton,

3.     evidenco o izpitih in drugih študijskih obveznostih,

4.     evidenco izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju ter študijskih programih za izpopolnjevanje.

 

Navedene evidence niso niti javne evidence niti ne predstavljajo druge informatizirane zbirke podatkov.

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri zavodu

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani (uni-lj.si) ob vsakem času.

 

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na dekanatu fakultete, Jamnikarjeva ul. 101, 1000 Ljubljana.

 

 

4. Stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Enotni stroškovnik (Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja) je določen s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

 

 

5. Stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali druge pogoje za ponovno uporabo informacij javnega značaja

 

/

 

 

 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov

 

Posredovanje dokumentov v zvezi s postopki oddaje javnih naročil.

 

 

 

Številka: 074-1/2023                                                                               prof. dr. Marina Pintar, dekanja

Ljubljana, dne 6. 3. 2023                                          

 

Celoten dokument