Ponudnik mora najkasneje do 5. 3. 2024 s priporočeno pošiljko na naslov: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ul. 101, Ljubljana, z nazivom zadeve »Ponudba v zadevi št. 304-1/2024 – NE ODPIRAJ« poslati izpolnjen in lastnoročno podpisan obrazec, ki je priloga te objave. Šteje se, da je prijava pravočasna, če prispe na naslov organizatorja najkasneje do 5. 3. 2024 do 15:00.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - cel dokument