Številka pogodbe:

33133-3002/2018/13

Oddelek:

Oddelek za krajinsko arhitekturo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

15.11.2019 - 15.11.2022

Vrednost projekta BF:

31.272,97 €

Vrednost projekta skupaj:

249.735,97 €

Vodja projekta na BF:

Dobrilovič Marko

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom Travniški sadovnjaki avtohtonih in tradicionalnih slovenskih sort kot podpora biotske pestrosti in ohranjanja tradicionalnega kulturnega vzorca slovenskega podeželja se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.5 Podpora za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Namen projekta je izdelati model revitalizacije, ohranjanja in vključevanja novih travniških sadovnjakov, temelječe na ekoloških, prostorskih in socio-ekonomskih vidikih po principu vključevanja vseh zainteresiranih deležnikov. Model bo preizkušan na šestih kmetijah v različnih geografskih regijah in bo poleg prikaza obnove, izgradnje in nege, pokazal na pomen ohranjanja tradicionalnih krajinskih vzorcev v luči vzdržne rabe kmetijskega prostora.

Cilj projekta je povečevanje biotske in krajinske pestrosti z ustvarjanjem habitatov za razvoj številnih organizmov (opraševalci, ptice, zelišča), varovanje tal in podtalnice. Povečala se bo učinkovitost rabe tal na manj rodovitnih zemljiščih. Pomemben cilj je izobraževanje, dvig kompetenc pridelovalcev na področju vzdržnega kmetovanja in izboljšanje socialnega statusa z uvajanjem novih konkurenčnih produktov.

Pomemben pričakovan rezultat projekta je izveden prenos znanja v prakso, pridobljenega v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa (predavanja, delavnice, ekskurzije, idr. za strokovno in laično javnost). Rezultati projekta bodo predstavljeni prek različnih komunikacijskih sredstev (splet, družbena omrežja, elektronska in navadna pošta, tiskani mediji, dogodki, idr.).

Projektni partnerji

  • Kmetijski inštitut Slovenije,
  • Zavod Jabolko,
  • 2Dom d.o.o, so.p.
  • Rteh d.o.o., so.p.
  • Kmetija na Zaplani,
  • Turistična kmetija pri Andrejevih
  • Turistična kmetija Široko,
  • Kmetija MakroBios Panonija,
  • Kmetija Strgulec,
  • Kmetija Zakotnik.

Povezave:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Program razvoja podeželja

KA_travniski sadovnjaki 1_WEB.jpgKA_travniski sadovnjaki 2_WEB.jpg