Akronim:

EIP VODE

Številka pogodbe:

33133-1008/2018/32

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

22.11.2019 - 22.11.2022

Vrednost projekta BF:

30.200,00 €

Vrednost projekta skupaj:

250.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Pintar Marina

Spletna stran projekta:

Povezava

Glavni cilj projekta Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode je uvedba okolju oziroma vodam prijaznejših kmetijskih praks za pridelavo kmetijskih pridelkov, tako na področju živinoreje kakor tudi poljedelske, vrtnarske, vinogradniške ter hmeljarske kmetijske proizvodnje. V sklopu priprave Načrta upravljanja z vodami Republike Slovenije 2016 – 2021 je bilo ugotovljeno, da so tri vodna telesa podzemnih vod še vedno v slabem kemijskem stanju zaradi prekoračenih koncentracij nitratov ter pesticida atrazin. Načrt upravljanja z vodami ugotavlja, da obstajajo na teh vodnih telesih pomembni izvori onesnaženja tudi iz kmetijske dejavnosti.

V okviru projekta bomo v začetni fazi ovrednotili ter identificirali najbolj primerne tehnologije oziroma kmetijske prakse, ki jih bomo uvedli na demonstracijskih kmetijah. Te kmetije bodo služile za promocijo novih pristopov in metod tako drugim kmetijskim gospodarstvom kakor tudi kmetijski in okoljski stroki.Na področju živinoreje bo projekt obravnaval dodatno obdelavo živinskih gnojil, s čimer pridobimo zelo kakovostna gnojila, kot npr. organski peleti ali kompost, ki imajo bistveno manjši negativni vpliv na podzemne in površinske vode. Predelava živinskih gnojil lahko tudi tržno zanimiva za večje živinorejske kmetije. Drugi segment projekta pa predstavljajo dobre prakse pri uporabi vodi prijaznih organskih gnojil v poljedelski, vrtnarski, vinogradniški in hmeljarska kmetijski proizvodnji.

Naš cilj je, da se z dobrimi kmetijskimi praksami v smislu varovanja voda seznani čim širša populacija slovenskih kmetovalcev, saj bomo le z široko uporabo dobrih praks lahko dosegli cilje izboljšanja kakovosti voda, ki jih pred nas postavlja evropska Okvirna vodna direktiva ter iz nje izhajajoči slovenski Načrt upravljanja z vodami.

 

Partnerji:

 • Geološki zavod Slovenije (vodilni partner)
 • Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • Kmetijski inštitut Slovenije
 • Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
 • Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
 • Farme Ihan KPM d.o.o.
 • Kmetijsko gospodarstvo Slemenjak Skoke
 • Kmetijsko gospodarstvo Rančigaj Gomilsko
 • Kmetijsko gospodarstvo Vrabec Pliskovica
 • Kmetijsko gospodarstvo Zatler Kleče