Številka pogodbe:

V4-2002

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.11.2020 - 31.10.2023

Vrednost sofinancerja:

94.904,00 €

Vrednost projekta skupaj:

210.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Trdan Stanislav

VSEBINSKI OPIS PROJEKTA

Marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys (Stål, 1855); [Hemiptera, Pentatomidae]) je predstavnik družine ščitastih stenic. Gre za invazivno, tujerodno in polifagno vrsto, ki izvira iz Vzhodne Azije. Sredi 90-ih je bila vnesena v ZDA ter leta 2004 v Evropo. Danes je prisotna v večini evropskih držav. V novih okoljih se hitro prilagaja in uspešno razmnožuje, pri čemer razvije najmanj en popoln rod letno. Z naraščanjem populacij postaja moteč dejavnik v urbanem okolju ter v zadnjem času eden najbolj nevarnih škodljivcev v kmetijski pridelavi. V Sloveniji smo jo prvič odkrili leta 2017 v Šempetru pri Gorici. V slabih dveh letih se je razširila na območje cele Slovenije ter začela povzročati škodo v kmetijski pridelavi. Cilj projekta je poznavanje bionomije marmorirane smrdljivke v lokalnih razmerah, kar predstavlja predpogoj za načrtovanje ukrepov za prebivalce v naseljih ter preprečevanje škode v kmetijski pridelavi. Marmorirana smrdljivka je škodljivec, proti kateremu imamo trenutno v Sloveniji registrirana zgolj dva kemična pripravka. Zato je potrebno poiskati alternativo, ki bo učinkovita in hkrati ciljno specifična ter okolju prijazna.

Cilj projekta je razviti in preizkusiti različne kemične in nekemične metode za zatiranje škodljivca na kmetijskih rastlinah s poudarkom na proučevanju metod z nizkim tveganjem (metoda privabi in ubij z uporabo atraktantov in posebnih sesalcev; uporaba privabilnih in lovilnih posevkov, uporaba eteričnih olj kot repelentov, uporaba biotičnih agensov [entomopatogene ogorčice in glive ter proteinski toksini iz gob], uporaba protiinsektnih mrež) ter poiskati optimalne kombinacije ukrepov za preprečevanje škode v kmetijski pridelavi. V predlaganemu CRP projektu želimo preučiti zastopanost domorodnih parazitoidov. Rezultati raziskave domorodnih jajčnih parazitoidov stenic bodo prispevali k boljšemu poznavanju domorodne koristne favne ter njenega odziva ob vnosu in naselitvi nove tujerodne vrste. Na podlagi rezultatov, ki jih bomo pridobili v sklopu projekta CRP želimo načrtovati ukrepe za prebivalce v urbanem okolju in za pridelovalce kmetijskih rastlin ter pripravo informativnih materialov in strokovnih priporočil za obvladovanje škodljivca. Prenos znanja bo potekal na več ravneh; organizacija delavnic za kmetijske svetovalce, publiciranje rezultatov v strokovnih in znanstvenih revijah, časopisih, na TV, radiu, družbenih omrežjih in objavah na spletnih straneh partnerstva.

 

FAZE PROJEKTA IN NJIHOVA REALIZACIJA

Sklop 1: Preučiti biologijo marmorirane smrdljivke v slovenskih razmerah z namenom poznavanja razvoja ter svetovanja ukrepov za preprečitev škode v kmetijski pridelavi ter ukrepov za prebivalce v naseljih 

 • januar 2021 do marec 2021: nakup feromonskih vab, načrtovanje postavitve feromonskih po različnih lokacijah v Sloveniji (kmetijske in urbane površine) (KGZS Nova Gorica, BF, FKBV, KIS, IHPS)
 • april 2021 do november 2021: tedensko spremljanje ulova marmorirane smrdljivke v nastavljenih feromonskih vabah in ocenjevanje škode na izbranih rastlinskih vrstah (KGZS Nova Gorica, BF, FKBV, KIS, IHPS)
 • december 2021 do februar 2022: analiza podatkov za leto 2021 (KGZS Nova Gorica, BF, FKBV, KIS, IHPS)
 • marec 2022: nakup feromonskih vab, načrtovanje postavitve feromonskih po različnih lokacijah v Sloveniji (kmetijske in urbane površine) (KGZS Nova Gorica, BF, FKBV, KIS, IHPS)
 • april 2022 do november 2022: tedensko spremljanje ulova marmorirane smrdljivke v nastavljenih feromonskih vabah in ocenjevanje škode na izbranih rastlinskih vrstah (KGZS Nova Gorica, BF, FKBV, KIS, IHPS)
 • december 2022 do februar 2023: analiza podatkov za leto 2022 (KGZS Nova Gorica, BF, FKBV, KIS, IHPS)  

Sklop 2: Preučiti učinkovitost metod za spremljanje navzočnosti marmorirane smrdljivke na kmetijskih rastlinah in alternativnih gostiteljskih rastlinah v bližini kmetijskih površin, ugotavljanje velikosti njene populacije ter ugotavljanje škode v kmetijski pridelavi  

 • januar 2021 do marec 2021: nakup materiala in priprava vab z atraktanti (BF); načrtovanje postavitve različnih feromonskih vab in vab z atraktanti po različnih lokacijah v Sloveniji (kmetijske in urbane površine) (KGZS Nova Gorica, BF, FKBV, KIS, IHPS)
 • april 2021 do november 2021: tedensko spremljanje ulova marmorirane smrdljivke v nastavljenih feromonskih in atraktantskih vabah in ocenjevanje škode na izbranih rastlinskih vrstah (KGZS Nova Gorica, BF, FKBV, KIS, IHPS); izvedba laboratorijskih poskusov preučevanja kemotaksije marmorirane smrdljivke do izbranih atraktantov in repelentov (BF)
 • december 2021 do februar 2022: analiza podatkov za leto 2021 (KGZS Nova Gorica, BF, FKBV, KIS, IHPS)
 • marec 2022: nakup materiala za izvedbo poskusov v letu 2022, načrtovanje postavitve vab z feromoni in atraktanti po različnih lokacijah v Sloveniji (kmetijske in urbane površine) (KGZS Nova Gorica, BF, FKBV, KIS, IHPS)
 • april 2022 do november 2022: tedensko spremljanje ulova marmorirane smrdljivke v nastavljenih feromonskih in atraktantskih vabah in ocenjevanje škode na izbranih rastlinskih vrstah (KGZS Nova Gorica, BF, FKBV, KIS, IHPS)
 • december 2022 do februar 2023: analiza podatkov za leto 2022 (KGZS Nova Gorica, BF, FKBV, KIS, IHPS)

Sklop 3: Razviti in preizkusiti različne kemične in nekemične metode za obvladovanje škodljivca v kmetijski pridelavi s poudarkom na proučevanju metod z nizkim tveganjem, vključno s protiinsektnimi mrežami ter metodami biotičnega zatiranja s parazitoidi; poiskati optimalne kombinacije ukrepov za preprečevanje škode v kmetijski pridelavi  

 • januar 2021 do marec 2021: priprava preglednega znanstvenega članka, ki bo kasneje služil kot osnova za pripravo tehnoloških navodil (BF); nakup materiala za izvedbo poskusov in njihovo načrtovanje po različnih lokacijah v Sloveniji (kmetijske in urbane površine) (BF, FS, KGZS Nova Gorica, FKBV, KGZS Maribor)
 • april 2021 do november 2021: izvedba poskusov (protiinsektne mreže, privabi in ubij, privabilne rastline, eterična olja, biotični agensi) (KGZS Nova Gorica, BF); monitoring jajčnih parazitoidov marmorirane smrdljivke po Sloveniji (BF, KGZS Nova Gorica, FKBV, KGZS Maribor, KIS, IHPS); izvedba insekticidnih poskusov v sadovnjakih na lokaciji FKBV za določitev stopnje učinkovitosti različnih pripravkov in škropilnih programov (FKBV)
 • januar 2021 do oktober 2021: vzpostavitev stalnega gojenja nimf in odraslih osebkov H. halys pod nadzorovanimi pogoji (KIS)
 • november 2021 do oktober 2022: vpeljava in izvajanje bioloških testiranj na osnovi mešanice umetno sintetizirane in rastlinske hrane z dodatki novih proteinov za določanje njihove toksičnosti (KIS)
 • december 2021 do februar 2022: analiza podatkov za leto 2021 (BF, KGZS Nova Gorica, FKBV, KGZS Maribor, KIS)
 • marec 2022: nakup materiala za izvedbo poskusov in njihovo načrtovanje po različnih lokacijah v Sloveniji (kmetijske in urbane površine) (BF, FS, KGZS Nova Gorica, FKBV, KGZS Maribor)
 • april 2022 do november 2022: izvedba poskusov (protiinsektne mreže, privabi in ubij, privabilne rastline, eterična olja, biotični agensi) (KGZS Nova Gorica, BF); monitoring jajčnih parazitoidov marmorirane smrdljivke po Sloveniji (BF, FS, KGZS Nova Gorica, FKBV, KGZS Maribor); izvedba insekticidnih poskusov v sadovnjakih na lokaciji FKBV za določitev stopnje učinkovitosti različnih pripravkov in škropilnih programov (FKBV)
 • november 2022 do oktober 2023: analiza in diseminacija rezultatov o (potencialni) toksičnosti gobjih proteinov za H. halys (KIS)
 • december 2022 do februar 2022: analiza podatkov za leto 2022 (BF, KGZS Nova Gorica, FKBV, KGZS Maribor, KIS)  

Sklop 4: Pripraviti informativne materiale za pridelovalce kmetijskih rastlin in prebivalce v urbanih okoljih  

 • november 2020 do januar 2021:
 • preučitev podatkov iz znanstvene literature o pojavljanju in razvoju marmorirane smrdljivke (KGZS Nova Gorica);
 • preučitev podatkov iz znanstvene/strokovne literature o metodah za spremljanje navzočnosti marmorirane smrdljivke na kmetijskih rastlinah in alternativnih gostiteljskih rastlinah v bližini kmetijskih površin (KGZS Nova Gorica);
 • preučitev podatkov iz znanstvene/strokovne literature o kemičnih in nekemičnih metodah za obvladovanje škodljivca v kmetijski pridelavi s poudarkom na proučevanju metod z nizkim tveganjem ter metodami biotičnega varstva rastlin (BF) 
 • februar 2021 do april 2021: izdelava tiskanega letaka o marmorirani smrdljivki za pridelovalce kmetijskih rastlin in prebivalce v urbanih okoljih (BF, KGZS Nova Gorica, FKBV, KGZS Maribor, KIS, IHPS).  

Sklop 5: Pripraviti strokovna priporočila za obvladovanje marmorirane smrdljivke za pridelovalce ter priporočila za prebivalce v urbanih okoljih  

 • marec 2023 do junij 2023: priprava informativnega gradiva za pridelovalce kmetijskih rastlin in prebivalce v urbanih okoljih, diseminacija rezultatov v obliki člankov, prispevkov, priprava tehnoloških navodil (BF, KGZS Nova Gorica, FKBV, KGZS Maribor, KIS, IHPS)
 • julij 2023 do oktober 2023: diseminacija rezultatov v obliki člankov, prispevkov, izdelana tehnološka navodila (BF, KGZS Nova Gorica, FKBV, KGZS Maribor, KIS, IHPS)  

SICRIS povezava

 

Zaključno poročilo