Številka pogodbe:

V4-2012

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.11.2020 - 31.10.2022

Vrednost sofinancerja:

58.750,00 €

Vrednost projekta skupaj:

130.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Klopčič Marija

FAZE PROJEKTA IN NJIHOVA REALIZACIJA

DS1: Popis stanja hlevov za različne vrste domačih živali - deficitarna področja terpotencial za izboljšanje
V tem času smo delali na analizi podatkov pridobljenih na osnovi popisa stanja hlevov zaposamezne speciese. Pripravljeni in predstavljeni so bili tudi prispevki za 30. Mednarodnoznanstveni posvet o prehrani domačih živali - Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2022. Proučili smodeficitarna področja in pričeli s pripravo smernic in predlogov za izboljšanje namestitveživali na način, da bodo živalim in okolju prijazni sistemi reje.

 

DS2: Razvoj modelov, smernic in standardov za živalim in okolju prijaznih ter ekonomskozanimivih sistemov reje:
Realizacija druge faze projekta na področju govedorejskih objektov predvideva analizo inizdelavo treh strokovno utemeljenih podlag:

• izhodišča za novogradnje in adaptacije hlevov, ki bodo fokusirana na posameznekategorije živali in njihovo dobro počutje. Upoštevane bodo okoljske zahteve inzahteve po varnem delu samega rejca,
• priporočila ki bodo vsebovala točno natančno opredeljene minimalne inpriporočene standarde posameznih področij govejih hlevov. Priporočila se bodonanašala na standarde glede priporočenih skupnih in ležalnih površin,prezračevanja, osvetlitve, oskrbe z vodo, nastilja ter konstrukcijskih rešitev.Priporočila se bodo nanašala tudi na uporabo kmetijske tehnike, od molzišč,mlekarnice, prostorov za predelavo v izdelke itd.,
• predlog dopolnitve starejših sprejetih smernic in standardov ki so trenutno vuporabi.

V ta namen smo naredili popis stanja hlevov s katerim smo poskušali ugotoviti kakšna jetrenutna namestitev rejnih živali. Intenzivno smo se ukvarjali tudi s pregledom zakonodaje,pravilnikov in virov literature iz našega tematskega področja. To nam bo v pomoč pripripravi novih normativov in stndardov oz. priporočil za novogradnje in za adaptacijehlevov za rejne živali.

Glede na preliminarne rezultate o stanju hlevov za drobnico, je sedaj v teku pripravaizhodišč, usmeritev in priporočil za novogradnje in adaptacije hlevov. Ugotovili smo, dapredelava obstoječih starih hlevov ni več smiselna, zato je v prihodnosti smiselnorazmišljati o ustreznih novogradnjah hlevov za drobnico v katerih bi lažje zagotavljali dobropočutje živali in rejca.

V prilogi prilagamo delovno verzijo priporočil in posodobljenih smernic glede namestitvekrav molznic, telic in telet.

DS3: Optimizacija procesov in inovativnih rešitev (vezanih na krmljenje, odstranjevanjeizločkov, izboljšanje mikroklime,...)

Izdelani so bili konkretni predlogi izboljšanja procesa avtomatskega krmljenja za različnetipe krmljenja. Z izboljšanim procesom se zahteva po prostoru za krmilno mizo zmanjša za50%, kar poceni gradnjo iz zmanjša obremenitev na okolje.Izdelan je bil konkreten predlog zamenjave fosilnih goriv/pogonskih agregatov zelektričnimi v procesu priprave krmne mešanice, kar ima ugoden vpliv na varovanje okoljain manjšo porabo energije.

DS4: SWOT analiza z rejci in pričakovanja potrošnikov

V tem zadnjem obdobju ni bilo načrtovanih nobenih aktivnosti vezano na delovni paketDS4.

DS5: Komunikacija in diseminacija

V okviru tega delovnega paketa smo izvedli veliko število on-line delovnih sestankov poposameznih speciesih in z vsemi člani konzorcija vezano na popis stanja hlevov poposameznih speciesih in priprave novih smernic, standardov ter predlogov za izboljšave.V tem obdobju smo pripravili tudi prispevke za 30. Posvetovanje o prehrani domačih živali“Zadravčeve - Erjavčeve dneve”, ki smo jih v živo predstavili na posvetu 17. in 18.novembra 2022. Prispevki s tega strokovnega posveta so navedeni v poglavju 4.2. Ocena o stopnji realizacije programa in zastavljenih ciljev (samoevalvacija)2:Izvajanje projekta je zaradi preteklih omejitev vezanih na Covid 19 teklo nekolikopočasneje, kot je bilo načrtovano. Težava, s katero smo se soočali v zadnjem letu, jepredvsem nepripravljenost mnogih rejcev, da bi sodelovali v anketnem intervjuju in da binam omogočili popis stanja njihovih hlevov. Pri tem so še posebej zadržani tisti rejci, kiimajo starejše hleve, ki pogosto ne ustrezajo trenutnim standardom. Pri njih je zaznatistrah, da bo prej ali slej na kmetiji sledil inšpekcijski obisk, kljub temu, da jim zagotavljamoanonimno sodelovanje pri popisu. Veliko težavo v tem zadnjem obdobju je povzročalaapatija pri rejcih zaradi vedno višjih stroškov energije, krmil, gnojil in negotovosti gledeprihodnosti. Pri mlajši generaciji je zaznati veliko negotovost zaradi vse večjih pritiskovjavnosti in politike vezano na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na živinorejskihkmetijah, zmanjšanje porabe antibiotikov ter vse bolj agresivnega žaljivega obnašanjaveganov do rejcev živali – predvsem do rejcev krav molznic, dojilj in goveda na sploh. Nadrugi strani pa se rejci drobnice soočajo z vedno pogostejšimi napadi zveri na njihovečrede, kar dodatno povzroča strah, apatijo, zadržanost in negotovost pri rejcih drobnice.


ZAKLJUČNO POROČILO