Številka pogodbe:

V4-2136

Oddelek:

Oddelek za krajinsko arhitekturo

Tip projekta:

ARRS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.10.2021 - 30.09.2022

Vrednost projekta skupaj:

30.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Bevk Tadej

Projekt številka V4-2136, cenovna kategorija A, je sofinanciran v skupni višini 30.000,00 EUR, od tega v višini 15.000,00 EUR iz sredstev Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in v višini 15.000,00 EUR iz sredstev Ministrstva za okolje in prostor. Projekt je sofinanciran za obdobje 12 mesecev.


Vsebinski opis projekta: 

Krajina je ena od sestavin okolja za katere je po Uredbi o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09 in 40/17) treba izvesti presojo vplivov. Evropska konvencija o krajini (EKK) jo prepoznava kot bistveno sestavina človekovega okolja, ki jo morajo podpisnice vključiti v svoje politike, ki lahko posredno ali neposredno vplivajo nanjo. Kljub jasno izraženim zahtevam po varstvu krajine v evropskih in nacionalnih dokumentih pa nimamo določenih meril za vrednotenje krajine ali ocenjevanje vplivov nanjo, zato je obravnava krajine v presojanju vplivov na okolje pogosto obrobna, zapostavljena in neustrezno obravnavana. Predmet tega projekta je priprava transparentne in strokovne metode presoje vpliva na krajino.

V projektu izhajamo iz razumevanja krajine kot kompleksnega območja, kot ga zaznavajo ljudje in katerega značilnosti so plod delovanja in medsebojnega vplivanja naravnih in/ali človeških dejavnikov. Osrednji koncept metodologije, ki jo bomo razvili, je značaj krajine, kot razločen, prepoznaven in enoten vzorec krajinskih elementov. Metodologija bo združevala geoinformacijsko podprte analize vidne izpostavljenosti in analize sprememb krajinskega značaja za ovrednotenje vplivov načrtovanih posegov na krajino.

Projekt je organiziran v štirih delovnih svežnjih. V prvem bomo pregledali relevantno literaturo, tuje in domače primere presoj vplivov na krajino ter izvedli intervjuje z izdelovalci presoj vplivov na okolje, v katerih se bomo osredotočili predvsem na obravnavo krajine. Opravljen bo pregled  1) metod ugotavljanja stanja krajine, 2) kazalnikov stanja in sprememb, 3) vrednotenja sprememb in pragov, 4) sintez kazalnikov oz. končnih presoj in 5) omilitvenih ukrepov. Ta pregled bo predstavljal osnovo drugemu delovnemu svežnju, v katerem bo pripravljena metodologija presoje vpliva na krajino, strukturirana po naslednjih korakih: 1) Vsebinjenje, 2) Ugotavljanje izhodiščnega stanja, 3) Analiza sprememb, 4) Vrednotenje sprememb, 5) Presoja vpliva na krajino (podrobneje opisano v nadaljevanju). V tretjem delovnem svežnju bo pripravljena tipologija možnih omilitvenih ukrepov, v zadnjem pa koncept navodil za izvedbo metodologije v praksi. Projekt se bo zaključil s strokovno delavnico, kjer bo metodologija predstavljena in ovrednotena. Izvedbo bo spremljal panel zunanjih konzultantov iz vrst izdelovalcev presoj vplivov na okolje.

 

Faze projekta in njihova realizacija

 

  • DELOVNI SVEŽENJ 1: Pregled literature, tuje prakse in domače prakse presoje vplivov na krajino.

Cilj: pregled znanstvene literature ter poročil o  tujih in domačih praksah presoje vplivov na krajino in možnih način vrednotenja.

Rezultat: analiza tujih in domačih primerov presoje vpliva na krajino

 

  • DELOVNI SVEŽENJ 2: Izdelava metodologije presoje vplivov na krajino

Cilji: priprava metodologije za opis značaja krajine, priprava metodologije za določanje vplivov nameravanega posega na krajino in priprava nabora kazalnikov za ocenjevanje vpliva nameravanega posega in meril vrednotenja

Rezultati: metodologija opisovanja značaja krajine, metodologija določanja vpliva načrtovanega posega na krajino

 

  • DELOVNI SVEŽENJ 3: Pregled in izbor omilitvenih ukrepov in alternativ

Cilj: opredelitev nabora možnih omilitvenih ukrepov

Rezultat: tipologija omilitvenih ukrepov z naborom primerov

 

  • DELOVNI SVEŽENJ 4: Priprava osnove navodil in njeno ovrednotenje na delavnici s strokovno javnostjo

Cilj: priprava osnov in podlag za oblikovanje navodil za obravnavo krajine v PVO

Rezultat: koncept navodil za presojo vplivov na krajino v PVO

 

Sestava projektne skupine

Sicris