Akronim:

V4-2208

Številka pogodbe:

V4-2208

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.10.2022 - 30.09.2025

Vrednost projekta skupaj:

150.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Juvančič Luka

Kratek opis projekta

Cilj projekta je razviti krožne sistemske rešitve za ponovljive in razširljive krožne poslovne modele, ki dodajo vrednost stranskim tokovom biomase v primarni kmetijski proizvodnji. Pri pripravi nabora predlaganih prototipov izdelkov, njihovih tehnoloških zasnov, zasnov poslovnih modelov in predlaganih podpornih ukrepov bomo izhajali iz specifičnih potreb in danosti slovenskega kmetijstva.

Pristop k izvedbi raziskave lahko strnemo v štiri korake:

1) Izbira najperspektivnejših surovinskih tokov, inventarizacija in karakterizacija: na podlagi predhodnih raziskav (zlasti projekt V4-1824) smo že v fazi priprave projekta identificirali štiri perspektivne stranske tokove biomase kmetijskega izvora. Ob upoštevanju kriterijev kvantitativne ustreznosti, potenciala dodajanja vrednosti in doseganja družbenih koristi smo izbrali: (1) živinske iztrebke; (2) ostanki pridelkov in sekundarni pridelki; (3) ostanki zelenjave, oljnic in korenovk; (4) zeleni odrez. V sodelovanju s kmetijskimi gospodarstvi, vključenimi v projektne aktivnosti bomo natančneje določili konkretne surovinske vire. Te surovinske vire bomo količinsko ovrednotili in karakterizirali. Za potrebo analize razširljivosti (3. korak raziskave ) bomo ovrednotili količine tudi na relevantni lokalni/regionalni ravni in na nacionalni ravni.

2) Razvoj prototipnih krožnih tehnoloških rešitev in zasnov poslovnih modelov: za vsakega od izbranih surovinskih virov – minimalno po eden iz vsake skupine (1-4) bomo pripravili nabor alternativnih tehnoloških možnosti. V sodelovanju s kmetijskimi gospodarstvi, vključenimi v projektne aktivnosti bomo z metodo večkriterijskega ocenjevanja ovrednotili alternativne tehnološke možnosti in za vsak surovinski vir izbrali najprimernejšo.  Zanjo bomo pripravili elaborat s tehnološko zasnovo oz. prototipom proizvoda. Na tej podlagi bomo pripravili idejno zasnovo poslovnega modela.

3) Ovrednotenje učinkov in presoja izvedljivosti prototipnih rešitev: V kvantitativnem delu tega koraka raziskave bomo opravili presojo učinkov predlaganih prototipnih rešitev. Kot izhodišče za oceno bomo privzeli trenutno rabo izbranega surovinskega vira. Učinke bomo ovrednotili po pristopu življenjskega cikla proizvoda in sicer tako z vidika okoljskih in družbenih učinkov, kot tudi z vidika trajnosti poslovnih procesov (troslojni kanvas poslovnega modela). V kvalitativnem delu pa bomo rezultate prejšnjega koraka raziskave dali v presojo akterjem, ki bi bili potencialno zainteresirani za sodelovanje v predlaganih poslovnih modelih. S participativnimi raziskovalnimi pristopi bomo ocenili izvedljivost in razširljivost posameznih tehnoloških zasnov oz. poslovnih modelov. 

4) Izboljšave javnega podpornega okolja za krožne rešitve v kmetijstvu: Ta korak raziskave se odmika od konkretnih tehnoloških oz. poslovnih rešitev na sistemsko raven. Namenjen je presoji trenutne ureditve in izdelavi predloga izboljšav javnega podpornega okolja. Na primeru tehnoloških zasnov oz. zasnov poslovnih modelov, razvitih v predhodnih korakih, bomo pripravili nabor aktivnosti, ki so upravičene do javnega sofinanciranja v okviru SN SKP, nacionalnih ukrepov za podporo kmetijstvu, ali evropskih strukturnih in investicijskih skladov. V simulaciji priprav vlog na zadevne ukrepe bomo posebno pozornost namenili pogojem in merilom ukrepov. S participativnimi pristopi, v katere bomo poleg sodelujočih kmetijskih gospodarstev in podjetij povabili tudi načrtovalce in nosilce posameznih ukrepov, bomo ovrednotili trenutno ureditev in po potrebi izdelali predloge izboljšav oz. razširitev pogojev in meril. V zaključnem delu pa se nameravamo posvetiti sistemu spremljanja in vrednotenja intervencij SKP v podporo krožnim rešitvam v kmetijstvu. Skladno s tem bomo pripravili nabor kazalnikov in pripadajočih podatkovnih virov.

  Potek projekta

 

DS1: Razvoj prototipnih rešitev zapiranja krožnih in energetskih zank v kmetijstvu

1a) Izbor najperspektivnejših surovinskih tokov, inventarizacija in karakterizacija
(vodenje: BF-AGR; sodelovanje: BF-ZOOT, BF-ŽT, GZS-ZKŽP,   ICP)

1b) Zmanjšanje okoljskih obremenitev in prehranjenosti tal z novimi tehnologijami predelave živinskih izločkov
(vodenje: BF-AGR; sodelovanje: KI)

1c) Kaskadni pristop k dodajanju vrednosti lignoceluloznim ostankom v kmetijski pridelavi (vodenje: BF-ŽT; ICP)

1d) Inovativni materiali iz naravnih polimerov kmetijskega izvora (vodenje: FTPO, KI)

 

DS2: Ocena izvedljivosti, razširljivosti in trajnosti predlaganih prototipnih rešitev

2a) Ovrednotenje učinkov prototipnih rešitev po pristopu življenjskega cikla proizvodov
(vodenje: BF-ZOO; sodelovanje: BF-ŽT, KI, ICP, FTPO)      

2b) Izdelava zasnov poslovnih modelov
(vodenje: BF-ZOO; sodelovanje: GZS-ZKŽP, BF, KI, ICP, FTPO)

2c) Presoja izvedljivosti in razširljivosti prototipov  poslovnih modelov
(vodenje: BF-ZOO; sodelovanje: GZS-ZKŽP, BF, KI, ICP, FTPO)

 

DS3: Nadgradnja javnega podpornega okolja za razvoj krožnih rešitev v kmetijstvu

3a) Vključevanje meril krožnosti v intervencije SN SKP
(vodenje: BF-ZOO; sodelovanje: BF, GZS-ZKŽP)

3b) Predlog inovativnih pristopov javnih podpor krožnim rešitvam v kmetijstvu
(vodenje: BF-ZOO; sodelovanje: BF, KI, GZS-ZKŽP)

3c) Izdelava zasnove sistema spremljanja in vrednotenja krožnosti v slovenskem kmetijstvu
(vodenje: BF-ZOO; sodelovanje: BF, GZS-ZKŽP)

 

DS4: Koordinacija projekta, vključevanje akterjev in komunikacija  

 

Sodelujoče raziskovalne organizacije

  • Kemijski inštitut
  • Gospodarska zbornica Slovenije
  • Inštitut za celulozo in papir
  • Fakulteta za tehnologijo polimerov