Številka pogodbe:

V5-1937

Oddelek:

Oddelek za krajinsko arhitekturo

Tip projekta:

ARRS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.11.2019 - 31.10.2021

Vrednost sofinancerja:

50.000,00 €

Vrednost projekta skupaj:

100.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Penko Seidl Nadja

Ekološka povezljivost se uveljavlja kot sodobni pristop k ohranjanju narave, ki stremi k ohranjanju in povezovanju habitatov, ter ustvarjanju ugodnih življenjskih pogojev vrst.
Ekološka povezljivost je eden ključnih delov/predpogojev za delovanje sistema zelene  infrastrukture. Opisuje kako dobro ekološko omrežje deluje in kako ga lahko opredelimo na različnih ravneh.
Kljub številnim raziskavam na tem področju obstaja velika vrzel med rezultati/ugotovitvami teh nalog, ter njihovo ustrezno interpretacijo za uporabo v prostorsko-načrtovalskih postopkih. Glavni namen te naloge je  pripraviti sintezo obstoječih ugotovitev in preveriti njihovo uporabnost za potrebe prostorskega načrtovanja in ohranjanja narave.
V nalogi »Opredelitev ekoloških koridorjev na ravni SI kot podpora načrtovanju prostorskega razvoja in upravljanja narave ter drugih virov« bomo:
(1) na osnovi pregleda strokovne in znanstvene literature zasnovali teoretični in metodološki koncept ekološke povezljivosti;
(2) pripravili sistematičen pregled že izvedenih študij, ki obravnavajo ekološko povezljivost na različnih ravneh (od strateške, mednarodne do izvedbene – lokalne), podali oceno stanja ekološke povezljivosti v Sloveniji ter uporabnost obstoječih študij v načrtovanju in upravljanju prostora;
(3) obstoječe podatkovne baze strnili v sintezni prikaz območij, pomembnih za ekološko povezljivost na strateški ravni;
(4) pregledali upoštevanje načel ekološke povezljivosti pri pripravi smernic in strokovnih podlag različnih sektorjev ter preverili dostopnost strokovnih podlag in prostorskih podatkov, potrebnih v prostorskem načrtovanju, na osnovi tega pa
(5) ovrednotili upoštevanje načel ekološke povezljivosti v prostorskih planskih aktih;
(6) pripravili usmeritve za izboljšanje dostopnosti in uporabe obstoječih študij in strokovnih podlag ter po potrebi predlagali njihovo dopolnitev;
(7) ugotovitve preverili na testnih območjih na različnih ravneh in v sodelovanju z deležniki z različnih področij (prostorsko načrtovanje, ohranjanje narave, gozdarstvo, kmetijstvo, varstvo in urejanje voda).

Projektna skupina

Nadja Penko Seidl
Tadej Bevk
Mojca Golobič
Klemen Jerina
Dejan Bordjan
Jelka Hudoklin (ACER)
Irena Hočevar (ACER)
Aljaž Jenič (Zavod za ribištvo Slovenije)

Bibliografske reference

PENKO SEIDL, Nadja, GOLOBIČ, Mojca, BEVK, Tadej, JERINA, Klemen, HOČEVAR, Irena, HUDOKLIN, Jelka. Implementing ecological corridors and ecological connectivity into spatial planning and management. V: Landscape science and landscape ecology: Considering responses to global challenges, 1st International IALE-Russia online conference Moscow 14-18 September 2020. [Moscow: Lomonosov Moscow State University. 2020], str. 1-153. http://iale.conflab.ru/en/lk/public/thesis/8823. [COBISS.SI-ID 29895683]

JERINA, Klemen. Large carnivores: Umbrella species for fostering biodiversity and connectivity in EUSAIR region & Europe : presented at 5th Annual EUSAIR Forum, online event, 28 - 29 January 2021. https://www.adriatic-ionian.eu/event/5th-eusair-annual-forum/presentations/, https://www.adriatic-ionian.eu/wp-content/uploads/2021/02/EUSAIR_KJerina_comp-1.pdf. [COBISS.SI-ID 59811331]

Faze projekta in njihova realizacija (.pdf)

Slika 1: Javorniški gozdovi so del obsežnega Dinarskega masiva in eno najbolj ohranjenih naravnih območij v tem delu Evrope.Slika 2: Ekološka povezljivost je koncept, ki upošteva tudi dinamiko krajine - presihajoče jezero.

Partnerji v projektu