Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti strokovnjaka, ki lahko samostojno opravlja tehnična dela povezana z raziskovanjem v biologiji, mikrobiologiji in ekologiji, ter je sposoben razumeti rezultate raziskav s področja biomedicine, farmacije, biotehnologije in drugih področij, za katera se zahteva citološka, biokemijska, molekulsko-genetska ali mikrobiološka znanja. V nadaljevanju študija se diplomant lahko neposredno vključi v vse programe s področja biologije in naravoslovja ter programe izobraževanja za učitelje biologije.


Način izvajanja študija

Samo redni študij. Prosta vpisna mesta: 70 za Slovence in tujce iz držav EU, 2 za tujce iz držav izven EU, 2 za Slovence brez slovenskega državljanstva, 3 za vzporedni študij.


Trajanje študija

Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOLOGIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • diplomirani biolog (UN) ali
  • diplomirana biologinja (UN)
  • dipl. biol. (UN)

Vpisni pogoji

Vpisni pogoji za študijski leti 2023/24 in 2024/25
V prvostopenjski univerzitetni študijski program Biologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta biologija, če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz enega od naravoslovnih predmetov splošne mature (kemija, fizika, biotehnologija),
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Novi vpisni pogoji od študijskega leta 2025/26 dalje
V prvostopenjski univerzitetni študijski program Biologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja farmacevtski tehnik, gozdarski tehnik, kemijski tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, veterinarski tehnik, zdravstvena nega in izpit iz splošne mature iz predmeta biologija; če je kandidat ta predmet že opravil na poklicni maturi, pa iz predmeta kemija, fizika ali biotehnologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil  na poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:
a) kandidati iz točke a) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi: 50 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 20 % točk,
- uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov (biologija, kemija, fizika, biotehnologija) pri splošni maturi: 30 % točk,
b) kandidati iz točke b) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi: 30 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 30 % točk,
- uspeh pri predmetu splošne mature: 40 % točk,
c) kandidati iz točke c) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu: 20 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
- uspeh pri predmetih biologija, kemija, fizika in matematika pri zaključnem izpitu ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval: 40% točk.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v višji letnik:
Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če je do izteka študijskega leta opravil obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 55 kreditnih točk po ECTS. Pogoj so vsi predmeti, razen Izbrana poglavja iz matematike ali Fizika ali izbirni predmet. 

Za vpis v 3. letnik morajo imeti študenti opravljene vse obveznosti 1. letnika v višini 60 kreditnih točk po ECTS ter vse obveznosti 2. letnika, razen predmeta Terensko delo iz botanike in zoologije, v višini najmanj 56 kreditnih točk po ECTS; skupaj najmanj 116 kreditnih točk po ECTS.

Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki je v predhodnem letniku dosegel najmanj 40 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.

Pogoji za ponavljanje letnika:
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Študent lahko preide z ustreznega univerzitetnega, visokošolskega strokovnega ali enovitega magistrskega študijskega programa s področja opredeljenega med področji o živi naravi, kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu ter varstvu okolja v isti ali višji letnik prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Biologija, če so izpolnjeni pogoji za vpis v nov program in glede na opravljene obveznosti v prejšnjem programu. Pri odobritvi in določitvi potrebnih obveznosti pristojna študijska komisija določi, katere predmete oz. v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti, in v kateri letnik se študent vpiše. Pristojna študijska komisija lahko določi dodatne obveznosti v obsegu 10 do 60 kreditnih točk po ECST, ki jih mora študent opraviti za dokončanje študija po novem programu.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

BSc Biologija 2021-22 (UN).pdf

BSc Biologija 2022-23 (UN).pdf

BSc Biologija 2023-24 (UN).pdf

BSc Biologija 2024-25 (UN).pdf