Temeljni cilji študijskega programa

Biologija obravnava vse ravni organizacije živega, od nastanka molekul, preko celične, tkivne, organizemske, do populacijske ravni. Na vsaki stopnji obravnava strukturo, delovanje in razvoj. Cilj programa je usposobiti strokovnjaka, ki lahko samostojno opravlja tehnična dela povezana z raziskovanjem v biologiji, mikrobiologiji, ekologiji in je sposoben razumeti rezultate raziskav s področja biomedicine, farmacije, biotehnologije in drugih področij, za katera se zahteva citološka, biokemijska, molekulsko-genetska ali mikrobiološka znanja. V nadaljevanju študija se diplomant programa lahko neposredno vključi v vse programe s področja biologije in naravoslovja ter programe izobraževanja za učitelje biologije.

Študentom programa so na najsodobnejši način predstavljena klasična in nova biološka področja. V programu so izpostavljeni znotraj Evrope in le za Slovenijo specifični habitati ter izjemna biotska raznolikost Slovenije. Te posebnosti Slovenije so tudi poudarjen element dela programa, ki je namenjen študentski izmenjavi. V prvem letu program Biologija pokriva tiste temeljne naravoslovne vsebine, ki so nujne za razumevanje vseh področij biologije; v nadaljevanju pa študenti spoznajo osnove bioloških področij od biokemije, genetike, sistematike, fiziologije, ekologije, etologije in evolucije. Program vključuje, poleg klasičnih pedagoških pristopov, več dodatnih oblik študija, ki navajajo študente na sprotni študij, na nujnost vseživljenjskega učenja, na interdisciplinarno in k praktičnim vprašanjem naravnano delo, ter projektno delo in delo v skupinah.


Vpisni pogoji

V prvostopenjski univerzitetni študijski program Biologija se lahko vpiše:

A. kdor je opravil splošno maturo;

B. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta biologija, če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz enega od naravoslovnih predmetov splošne mature (kemija, fizika, biotehnologija);

C. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Študenti morajo imeti za vpis v 2. letnik opravljene obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 55 ECTS. Pogoj so vsi predmeti, razen Izbrana poglavja iz matematike ali Fizika ali izbirni predmet.

Za vpis v 3. letnik morajo imeti študenti opravljene vse obveznosti 1. letnika v višini 60 ECTS ter vse obveznosti 2. letnika, razen predmeta Terensko delo iz botanike in zoologije, v višini najmanj 56 ECTS; skupaj najmanj 116 ECTS.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, ki jih določa 153. člen Statuta UL (materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze).

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se študent lahko vpiše v višji letnik, če zbere najmanj 30 kreditnih točk po ECTS. O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča Študijska komisija BF.

Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o tem sprejme senat BF na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja Študijske komisije BF. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja. Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.
Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila: izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program; obseg razpoložljivih mest; letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti, in ki se lahko priznajo v celoti; minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu
Študent lahko preide z ustreznega univerzitetnega in visokošolskega strokovnega programa s področja opredeljenega med področji o živi naravi, kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu ter varstvu okolja v isti ali višji letnik prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Biologija, če so izpolnjeni pogoji za vpis v nov program in glede na opravljene obveznosti v prejšnjem programu. Prehod je možen, če se lahko prizna vsaj polovica opravljenih obveznosti. Pri odobritvi in določitvi potrebnih obveznosti Študijska komisija BF določi, katere predmete oz. v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti in v kateri letnik se študent vpiše. Študijska komisija lahko določi dodatne obveznosti v obsegu 10 do 60 kreditnih točk po ECST, ki jih mora študent opraviti za dokončanje študija po novem programu.
Prehod iz višješolskih strokovnih študijskih programov ni mogoč.