Temeljni cilji študijskega programa

Biotehnologi prve stopnje imajo znanja in veščine, potrebne za obvladovanje tradicionalnih in sodobnih biotehnoloških postopkov z uporabo mikrobnih, rastlinskih in živalskih kultur, za delo v razvojnih programih kmetijstva, živilstva, farmacije in zdravstva ter varstva okolja.


Vpisni pogoji

Vpisni pogoji:

V univerzitetni študijski program prve stopnje Biotehnologija se lahko vpiše:kdor je opravil maturo,kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta biotehnologija ali biologija, če je kandidat ta predmet opravljal že pri poklicni maturi pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in je zbral 60 ECTS. Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, in je zbral 45 ECTS, skladno s členom statuta UL.O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča Študijska komisija študija biotehnologije. Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje.Sklep o tem sprejme senat BF na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja Študijska komisija študija biotehnologije.S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 36 kreditnih točk po ECTS.

Komisija za študij 1. in 2. stopnje biotehnologije lahko odobri ponavljanje letnika študentu, ki ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, če ima za to opravičljive razloge. Za opravičljive
razloge štejejo razlogi, navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Možen je prehod iz kateregakoli študijskega programa 1. stopnje, ki se izvaja na BF, če so izpolnjeni pogoji za vpis v program. Pri odobritvi in določitvi potrebnih obveznosti, Študijska komisija študija biotehnologije določi, katere predmete oz. v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti in opredeli dodatno zahtevane kreditne točke. Na podlagi tega komisija določi, v kateri letnik lahko študent prehaja. Prehodi so možni tudi iz drugih študijskih programov 1. stopnje s področja znanosti o življenju na univerzah, ki imajo verificirane študijske programe. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke ECTS, dosežene v predhodnem programu. Na podlagi doseženih kreditnih točk v predhodnem programu Študijska komisija študija biotehnologije določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

Prehod med različnimi študijskimi programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe je mogoč, če je kandidatu pri vpisu v novi študijski program mogoče priznati polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu. Kandidatu se lahko določi tudi diferencialne izpite in druge obveznosti. O tem odloča Senat BF na predlog Študijske komisije študija biotehnologije. Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila: izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program, obseg razpoložljivih mest, letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti, in ki se lahko priznajo v celoti, minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu. V ustrezni letnik prvostopenjskega študija biotehnologije se lahko vpiše študent, ki je imel na programu s katerega se prepisuje vsaj 40-50 % bioloških in biotehniških vsebin, 15-20 % kemijskih in biokemijskih ter 10% naravoslovno matematičnih vsebin.