Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je ponuditi temeljna naravoslovna znanja, nadgrajena s specifičnimi biotehnološkimi vsebinami, ki ustrezajo potrebam najsodobnejših tehnologij in znanj v različnih strokah, ter vključevanje v drugostopenjske magistrske programe. Diplomant je usposobljen za kritično presojo relevantnih biotehnoloških tematik ter ima znanja in veščine, potrebne za samostojno obvladovanje tradicionalnih in sodobnih biotehnoloških postopkov v kmetijstvu, živilstvu, farmaciji, zdravstvu in varstvu okolja.


Način izvajanja študija

V programu se predvideva 50 vpisnih mest za redni študij, 3 mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ter 3 mesta za vzporedni študij.


Trajanje študija

Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOTEHNOLOGIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • diplomirani biotehnolog (UN) ali
  • diplomirana biotehnologinja (UN)
  • dipl. bioteh. (UN)

Vpisni pogoji

Vpisni pogoji za študijski leti 2023/24 in 2024/25
V univerzitetni študijski program prve stopnje Biotehnologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta biotehnologija ali biologija, če je kandidat ta predmet opravljal že pri poklicni maturi pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi
c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Novi vpisni pogoji od študijskega leta 2025/26 dalje
V univerzitetni študijski program prve stopnje Biotehnologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja farmacevtski tehnik, gozdarski tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, strojni tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, veterinarski tehnik, zdravstvena nega, živilsko prehranski tehnik, in izpit iz splošne mature iz predmeta fizika, biologija, biotehnologija ali kemija; če je kandidat ta predmet že opravil na poklicni maturi, pa iz kateregakoli predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil  na poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:
a) kandidati iz točke a) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu: 60 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
b) kandidati iz točke b) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi: 20 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
- uspeh pri predmetu splošne mature: 40 % točk,
c) kandidati iz točke c) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu: 20 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
- uspeh pri predmetih biologija, kemija, fizika in matematika pri zaključnem izpitu ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval: 40% točk.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v višji letnik:
Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega opravil vse predpisane obveznosti in je zbral 60 kreditnih točk po ECTS. Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje iz prvega v drugi letnik študentu, ki je v prvem letniku dosegel najmanj 45 kreditnih točk po ECTS, in iz drugega v tretji letnik študentu, ki je v drugem letniku dosegel najmanj 45 kreditnih točk po ECTS ter vseh 60 kreditnih točk po ECTS iz prvega letnika, če ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.

Pogoji za ponavljanje letnika:
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj 36 kreditnih točk po ECTS.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Možen je prehod iz kateregakoli študijskega programa 1. stopnje, ki se izvaja na Biotehniški fakulteti UL, ter iz drugih študijskih programov 1. stopnje ali enovitih magistrskih študijskih programov s področja znanosti o življenju. Prehodi so možni, če predhodni program vsebuje vsaj 40-50 % bioloških in biotehniških vsebin, 15-20 % kemijskih in biokemijskih vsebin ter 10% naravoslovno matematičnih vsebin. Pri odobritvi in določitvi potrebnih obveznosti pristojna študijska komisija določi, katere predmete oz. v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti, in opredeli dodatno zahtevane kreditne točke. Na podlagi tega komisija določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

BSc Biotehnologija 2021-22 (UN).pdf

BSc Biotehnologija 2022-23 (UN).pdf

BSc Biotehnologija 2023-24 (UN).pdf

BSc Biotehnologija 2024-25 (UN).pdf