Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega progama je, da diplomant pridobi znanje o gozdnih ekosistemih, družboslovnih vidikih gospodarjenja z gozdovi, različnih tehnikah in tehnologijah, ki jih lahko uporabi pri ravnanju z gozdovi ter poznavanje sodobnih metodoloških orodij. Diplomant pridobi kompetence za obvladovanje temeljnih znanj in povezovanje naravoslovnega, tehničnega in družboslovnega področja. Prav tako pridobi informacijsko pismenost na področju gozdarske informatike, razvije okoljsko ozaveščenost ter etičen odnos do narave.


Način izvajanja študija

Samo redni študij. Prosta vpisna mesta: 50 za Slovence in tujce iz držav EU, 2 za tujce iz držav izven EU, 2 za Slovence brez slovenskega državljanstva, 2 za vzporedni študij.


Trajanje študija

Prvostopenjski univerzitetni študijski program GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVI GOZDNI VIRI traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • diplomirani inženir gozdarstva (UN) ali
  • diplomirana inženirka gozdarstva (UN)
  • dipl. inž. gozd. (UN)

Vpisni pogoji

Vpisni pogoji za študijski leti 2023/24 in 2024/25
V prvostopenjski univerzitetni študijski program Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 01.06.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Novi vpisni pogoji od študijskega leta 2025/26 dalje
V prvostopenjski univerzitetni študijski program Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja: avtoservisni tehnik, ekonomski tehnik, farmacevtski tehnik, gastronomija in turizem, geodetski tehnik, geotehnik, gozdarski tehnik, gradbeni tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, metalurški  tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, predšolska vzgoja, strojni tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, veterinarski tehnik, zdravstvena nega, živilsko prehranski tehnik, in izpit iz splošne mature iz predmeta: matematika, fizika, biologija ali kemija; če je kandidat ta predmet že opravil na poklicni maturi, pa iz kateregakoli predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:
a) kandidati iz točk a), c) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu: 60 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
b) kandidati iz točke b) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi: 20 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
- uspeh pri maturitetnem predmetu: 40 % točk.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v višji letnik: 
Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če je do izteka študijskega leta opravil obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 52 kreditnih točk po ECTS. Za vpis v 3. letnik morajo imeti študenti opravljene vse obveznosti 1. letnika v višini 60 kreditnih točk po ECTS ter obveznosti 2. letnika v višini najmanj 52 kreditnih točk po ECTS; skupaj najmanj 112 kreditnih točk po ECTS. 

Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki je v predhodnem letniku dosegel najmanj 47 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.

Pogoji za ponavljanje letnika: 
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj: 
- za ponavljanje 1. letnika: 30 kreditnih točk po ECTS, 
- za ponavljanje 2. letnika: 60 kreditnih točk po ECTS iz 1. letnika in 30 kreditnih točk po ECTS iz 2. letnika.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Možen je prehod iz bolonjskih ali predbolonjskih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov biotehniških ved, če so izpolnjeni pogoji za vpis v program. Prehodi so možni tudi iz univerzitetnih in enovitih magistrskih študijskih programov s področja gozdarstva na drugih fakultetah, če so izpolnjeni pogoji za vpis v program. Pri odobritvi in določitvi potrebnih obveznosti pristojna študijska komisija določi, katere predmete oz. v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti in opredeli dodatno zahtevane kreditne točke. Na podlagi tega komisija določi, v kateri letnik lahko študent prehaja. 

Prehodi iz predbolonjskega štiriletnega univerzitetnega študijskega programa so možni pod naslednjimi pogoji:
- v 2. letnik se lahko vpiše, kdor ima opravljene pogoje za vpis v 2. letnik po predbolonjskem programu (opravljeni izpiti Matematika, Botanika s fiziologijo rastlin, Kemija z osnovami biokemije, ter skupno zbranih 35 kreditnih točk po ECTS). Do konca 2. letnika morajo ti kandidati opraviti vse manjkajoče predmete iz 1. letnika po predbolonjskem programu.
- v 3. letnik se lahko vpiše, kdor ima opravljene pogoje za vpis v 3. letnik po predbolonjskem programu (vsi izpiti iz 1. letnika, Statistične metode, Pedologija z geologijo in mikrobiologijo tal, ter skupno zbranih 80 kreditnih točk po ECTS). Do konca 3. letnika morajo ti kandidati opraviti vse manjkajoče predmete iz 2. letnika po predbolonjskem programu.
- po bolonjskem programu 2. stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri lahko zaključi študij 1. stopnje, kdor je opravil izpite prvega, drugega in tretjega letnika po predbolonjskem programu ter diplomsko delo po bolonjskem programu 2. stopnje.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

BSc Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri 2021-22 (UN).pdf

BSc Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri 2022-23 (UN).pdf

BSc Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri 2023-24 (UN).pdf

BSc Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri 2024-25 (UN).pdf