Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega progama je, da si študenti pridobijo znanje o gozdovih in gospodarjenju, ki je skladno s tremi sodobnimi načeli gospodarjenja z gozdovi - načelom sonaravnosti, večnamenskosti in trajnosti. Tak koncept zahteva povezovanje ekološke, ekonomske in socialne komponente pri gospodarjenju z gozdovi. Zato je potrebno znanje o gozdnih ekosistemih, družboslovnih vidikih gospodarjenja z gozdovi, različnih tehnikah in tehnologijah, ki jih lahko uporabimo pri ravnanju z gozdovi, ter poznavanje sodobnih metodoloških orodij. Posodobljeni program sledi trendom na področju gospodarjenja z gozdovi v Evropi; zasnova klasičnega gozdarstva se v Evropi namreč spreminja, vse bolj postaja pomembno celovito ekosistemsko upravljanje gozdov, zaradi okoljske problematike, večje ozaveščenosti ter spremenjenih interesov javnosti in lastnikov do gozdov se krepi socialni in okoljski pomen gozdov, les kot obnovljiv gozdni vir zaradi svojih ugodnih lastnosti postaja vse pomembnejši, pomen gozdov za oskrbo s pitno vodo se povečuje. Posodobljeni študijski program Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (BSc) sledi tem spremembam. Diplomanti imajo zaokroženo znanje o gozdovih in gospodarjenju z njimi.


Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi
c) kdor je pred 01.06.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti.

Pogoj za vpis v 2. letnik je doseženih najmanj 52 ECTS kreditnih točk.

Pogoj za vpis v 3. letnik so opravljeni vsi izpiti iz prvega letnika (60 ECTS) in doseženih najmanj 52 ECTS iz drugega letnika oziroma 112 ECTS kumulativno.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik. Vsak letnik lahko ponavlja, če doseže v letniku, ki ga želi ponavljati, najmanj 30 kreditnih točk.

Študijska komisija Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki je v predhodnem letniku dosegel najmanj 47 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge. V primeru napredovanja v 3. letnik morajo biti opravljeni tudi vsi izpiti iz 1. letnika. Za opravičljive razloge  štejejo razlogi, navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.

Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o tem sprejme senat BF na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja Študijske komisije BF. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Možnost prehajanja med študijskimi programi temelji na Merilih za prehode med študijskimi programi (Ur.l. RS, št. 95/10). Prehajanje je možno med študijskimi programi istih oz. drugih strokovnih področij, ne glede na to, na katerem visokošolskem zavodu so bila pridobljena.

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.
Pri odobritvi in določitvi potrebnih obveznosti Študijska komisija BF upošteva naslednja merila:
- izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
- obseg razpoložljivih mest,
- število opravljenih predmetov, ki se lahko priznajo v celoti.

Možen je prehod iz kateregakoli akreditiranega univerzitetnega in visokošolskega strokovnega programa biotehniških ved v Sloveniji ali tujini, če so izpolnjeni pogoji za vpis v univerzitetni program Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri.
Možen je tudi prehod iz sedanjih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov biotehniških ved, ki so potekali pred uveljavitvijo univerzitetnega programa Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri.
Prehodi so možni tudi iz vseh univerzitetnih študijskih programov s področja gozdarstva na tujih univerzah, ki imajo verificirane študijske programe.
Pri prehodu se upoštevajo opravljene študijske obveznosti oziroma kreditne točke ECTS dosežene v predhodnem programu, na podlagi česar Komisija za dodiplomski študij Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire komisija določi manjkajoče splošne in strokovne vsebine, ki jih mora študent opraviti ter določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.
Prehodi iz sedanjega štiriletnega univerzitetnega študijskega programa so možni pod naslednjimi pogoji:
V 2. letnik se lahko vpiše, kdor ima opravljene pogoje za vpis v 2. letnik po starem programu (opravljeni izpiti Matematike, Botanike s fiziologijo rastlin , Kemije z osnovami biokemije ter skupno zbranih 35 točk). Do konca drugega letnika morajo ti kandidati opraviti vse manjkajoče predmete iz prvega letnika po starem programu.
V 3. letnik se lahko vpiše, kdor ima opravljene pogoje za vpis v 3. letnik po starem programu (vsi izpiti iz 1. letnika, Statistične metode, Pedologija z geologijo in mikrobiologijo tal ter skupno zbranih 80 točk). Do konca drugega letnika morajo ti kandidati opraviti vse manjkajoče predmete iz drugega letnika po starem programu.
Po novem programu Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri lahko zaključi študij 1. stopnje, kdor je opravil izpite prvega, drugega in tretjega letnika po starem programu ter diplomsko delo po novem programu.
Prehod iz višješolskih študijskih programov ni mogoč.