Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Kmetijstvo – agronomija (program prve stopnje) je izobraziti in vzgojiti strokovnjake, ki razumejo interdisciplinarno naravo stroke, obvladajo osnovne raziskovalne metode naravoslovja, tehnologije, ekonomije in družboslovja in jih znajo uporabiti pri upravljanju in udejanjanju trajnostnega razvoja kmetijstva, s poudarkom na rastlinski pridelavi (pridelava varne in funkcionalne hrane). Med študijem si pridobijo najnovejša znanja s področja temeljnih naravoslovnih, metodoloških, socioekonomskih ter tehničnih in tehnoloških predmetov.
Pri seminarskih, laboratorijskih in terenskih vajah se naučijo uporabiti teoretična znanja pri reševanju praktičnih problemov na področju agronomije in si pridobijo potrebne praktične veščine. To jih usposobi za prepoznavanje in reševanje tehnoloških problemov trajnostne rabe naravnih in tehnoloških kot tudi človeških virov.
Pridobljeno znanje, spretnosti in veščine jim omogočajo nadaljevanje študija na podiplomskem študiju (program druge stopnje) kot tudi (samo)zaposlitev, saj so usposobljeni za načrtovanje, uspešno organizacijo, vodenje in izvajanje tehnoloških procesov ter podpornih storitev v rastlinski pridelavi.Sistem študija je zasnovan tako, da navaja študente k sprotnemu študiju, projektnemu in timskemu delu. Študent razvije profesionalno-etično odgovornost, samokritičnost in komunikacijsko odprtost.


Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Študenti morajo imeti za vpis v višje letnike naslednje število kreditnih točk po ECTS:
- za vpis v 2. letnik opravljene obveznosti pri vseh vpisanih predmetih oziroma doseženih 57 kreditnih točk po ECTS, preostale 3 ECTS za praktično usposabljanje je mogoče opraviti še v drugem letniku
- za vpis v 3. letnik opravljene vse obveznosti prvega in drugega letnika vključno s praktičnim usposabljanjem oziroma doseženih 120 kreditnih točk po ECTS.

Študijska komisija Oddelka za agronomijo lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki je v predhodnem letniku dosegel najmanj 45 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge. Za opravičljive razloge štejejo razlogi navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.

Pogoji za ponavljanje letnika

Študenti morajo imeti za ponavljanje:
- 1. letnika doseženih najmanj 30 kreditnih točk po ECTS,
- 2. letnika doseženih 60 kreditnih točk prvega letnika in najmanj 30 kreditnih točk
po ECTS drugega letnika.

Študijska komisija Oddelka za agronomijo lahko odobri ponavljanje letnika študentu, ki ne
izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, če ima za to opravičljive razloge. Za opravičljive
razloge štejejo razlogi, navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

Mogoč je prehod:

- iz kateregakoli primerljivega akreditiranega univerzitetnega in visokošolskega strokovnega programa s področja ved o življenju oz. biotehniških ved na Biotehniški fakulteti ter drugih univerzah v Sloveniji ali tujini, če je kandidatu pri vpisu mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu in če so izpolnjeni pogoji za vpis v prvostopenjski univerzitetni študijski program Kmetijstvo – agronomija.

Pristojna študijska komisija bo za vsakega kandidata posebej določila, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti ter obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija in opredelila, v kateri letnik lahko prehaja.

- starega univerzitetnega študijskega programa Kmetijstvo – agronomija, če so izpolnjeni pogoji za vpis v prvostopenjski univerzitetni študijski program Kmetijstvo – agronomija.

Pristojna študijska komisija bo za vsakega kandidata posebej določila, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti ter obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija in opredelila, v kateri letnik lahko prehaja.

Prehod iz višješolskih strokovnih študijskih programov v študijski program Kmetijstvo – agronomija ni mogoč.