Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti strokovnjaka, ki razume interdisciplinarno naravo stroke, obvlada osnovne raziskovalne metode naravoslovja, tehnologije, ekonomije in družboslovja ter jih zna uporabiti pri upravljanju in udejanjanju trajnostnega razvoja kmetijstva, s poudarkom na rastlinski pridelavi. Pridobljeno znanje, spretnosti in veščine omogočajo nadaljevanje študija na podiplomskem študiju kot zaposlitev, saj je diplomant usposobljen za osnovno načrtovanje, organizacijo, vodenje in izvajanje tehnoloških procesov ter podpornih storitev v rastlinski pridelavi.


Način izvajanja študija

Samo redni študij. Prosta vpisna mesta: 60 za Slovence in tujce iz držav EU, 2 za tujce iz držav izven EU, 2 za Slovence brez slovenskega državljanstva, 3 za vzporedni študij.


Trajanje študija

Prvostopenjski univerzitetni študijski program KMETIJSTVO - AGRONOMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • diplomirani inženir agronomije (UN) ali
  • diplomirana inženirka agronomije (UN)
  • dipl. inž. agr. (UN)

Vpisni pogoji

Vpisni pogoji za študijski leti 2023/24 in 2024/25
V prvostopenjski univerzitetni študijski program Kmetijstvo - Agronomija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Novi vpisni pogoji od študijskega leta 2025/26 dalje
V prvostopenjski univerzitetni študijski program Kmetijstvo - agronomija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik, farmacevtski tehnik, gastronomija in turizem, geodetski tehnik, gozdarski tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, kozmetični tehnik, lesarski tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, veterinarski tehnik, zdravstvena nega, zobotehnik, živilsko prehranski tehnik, in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:
a) kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: 
- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu: 60 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
b) kandidati iz točke b) izbrani glede na: 
- splošni uspeh pri poklicni maturi: 40 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
- uspeh pri maturitetnem predmetu: 20 % točk.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v višji letnik: 
Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če je do izteka študijskega leta opravil obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 57 kreditnih točk po ECTS. Preostale 3 kreditne točkje po ECTS za praktično usposabljanje je mogoče opraviti še v 2. letniku. Za vpis v 3. letnik morajo imeti študenti opravljene vse obveznosti 1. letnika v višini 60 kreditnih točk po ECTS (skupaj s praktičnim usposabljanjem) ter vse obveznosti 2. letnika v višini 60 kreditnih točk po ECTS; skupaj 120 kreditnih točk po ECTS.

Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki je v predhodnem letniku dosegel najmanj 45 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.

Pogoji za ponavljanje letnika: 
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj:
- za ponavljanje 1. letnika: 30 kreditnih točk po ECTS,
- za ponavljanje 2. letnika: 60 kreditnih točk po ECTS iz 1. letnika in 30 kreditnih točk po ECTS iz 2. letnika.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Možni so prehodi:
- iz primerljivega univerzitetnega, visokošolskega strokovnega ali enovitega magistrskega študijskega programa s področja ved o življenju oz. biotehniških ved na Biotehniški fakulteti UL ter na drugih fakultetah, če so izpolnjeni pogoji za vpis. Pristojna študijska komisija bo za vsakega kandidata posebej določila, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti ter obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija, in opredelila, v kateri letnik lahko prehaja.
- iz predbolonjskega univerzitetnega študijskega programa Kmetijstvo – agronomija, če so izpolnjeni pogoji za vpis. Pristojna študijska komisija bo za vsakega kandidata posebej določila, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti ter obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija, in opredelila, v kateri letnik lahko prehaja.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

BSc Kmetijstvo - agronomija 2020-21 (UN).pdf

BSc Kmetijstvo - agronomija 2021-22 (UN).pdf

BSc Kmetijstvo - agronomija 2022-23 (UN).pdf

BSc Kmetijstvo - agronomija 2023-24 (UN).pdf

BSc Kmetijstvo - agronomija 2024-25 (UN).pdf