Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Kmetijstvo-zootehnika je usposobiti strokovnjaka, ki bo na podlagi temeljnih naravoslovnih znanj zmožen širokega razumevanja področja kmetijstva s poudarkom na znanjih povezanih z zootehniko. V skladu z vse večjo tržno usmerjenostjo in okoljsko naravnanostjo pridelave in predelave hrane želimo diplomantom s posredovanjem znanj o okolju, ekonomiki in pravu na področju kmetijstva dati tudi potrebno družbeno širino in s tem širše zaposlitvene možnosti.
Praktične vaje v laboratorijih in na terenu, ter obvezna praksa v trajanju enega meseca omogočajo pridobitev nekaterih neposrednih izkušenj na različnih področjih kmetijstva in posebej zootehnike. Z vsebinami študija in z načinom njegove izvedbe želimo slušateljem podati kompetence za interdisciplinarno in k praktičnim vprašanjem naravnano delo, ter za projektni in timski pristop.
Pridobljeno znanje in veščine naj bi diplomantom omogočile:
- predvsem nadaljevanje študija na magistrski stopnji s področja kmetijstva in še posebej reje živali doma in v tujini,
- omogočile tudi takojšnjo zaposlitev na področju kmetijske pridelave, predvsem reje živali ter proizvodnje in predelave hrane živalskega izvora, v tržni in storitvenih dejavnosti, v javnem sektorju in samozaposlitve.


Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše:
a kdor je opravil maturo,
b kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Število vpisnih mest je 50. Program se izvaja, če je v prvi letnik vpisanih vsaj 20 kandidatov.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Obveznosti študentov in pogoji za napredovanje iz letnika v letnik

Študenti morajo imeti za vpis v višji letnik potrjen poprejšnji letnik s frekvencami iz vseh predmetov in opravljene vse vaje, za vpis v posamezni letnik pa naslednje število KT:
- v drugi letnik 60 KT,
- v tretji letnik 60 KT iz prvega letnika in 60 KT iz drugega.

Študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki je v predhodnem letniku zbral najmanj 45 KT, če ima za to opravičljive razloge, določene v Statutu Univerze v Ljubljani.

Pogoji za ponavljanje letnika

Študenti morajo za ponavljanje letnikov:
- za ponavljanje prvega letnika morajo študentje zbrati najmanj 30 KT,
- za ponavljanje drugega letnika pa 60 KT prvega letnika in najmanj 30 KT iz drugega letnika.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Možnost prehajanja med študijskimi programi temelji na Merilih za prehode med študijskimi programi (Ur.l. RS, št. 95/10).

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.
Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila:
- izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
- obseg razpoložljivih mest,
- letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti, in ki se lahko priznajo v celoti,
- minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu

1. Pogoji za prehode med študijskimi programi iste stopnje

Možen je prehod iz kateregakoli primerljivega akreditiranega prvostopenjskega univerzitetnega in visokošolskega študijskega programa s področja biotehniških ved, ki ga izvaja BF ali druge univerze iz Slovenije in sveta, če so izpolnjeni pogoji za vpis v prvostopenjski univerzitetni študijski program Kmetijstvo - zootehnika.

Pri odobritvi in določitvi potrebnih obveznosti Komisija za študij 1. in 2. stopnje Oddelka za zootehniko določi katere predmete oz. v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti in opredeli dodatno zahtevane kreditne točke. Na podlagi tega komisija določi v kateri letnik lahko študent prehaja.

Možen je tudi prehod iz univerzitetnega študijskega programa Kmetijstvo - zootehnika. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke ECTS dosežene v predhodnem programu. Na podlagi tega Komisija za študij 1. in 2. stopnje Oddelka za zootehniko določi, v kateri letnik lahko študent prehaja. Prehodi so možni tudi iz vseh univerzitetnih študijskih programov s področja kmetijstva na univerzah, ki imajo akreditirane študijske programe. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke ECTS dosežene v predhodnem programu in se na podlagi tega določi v kateri letnik lahko študent prehaja.

2. Pogoji za prehode iz višješolskih študijskih programov v programe prve stopnje

Prehod študentov in diplomantov višješolskih študijskih programov ni mogoč.