Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti diplomanta v disciplinah, ki dajejo znanja, pomembna za načrtovanje rabe prostora, varstva narave in oblikovanja krajine, kot so naravoslovno-ekološka, družbeno-ekonomska, humanistična in kulturološka, tehniška, oblikovalska in načrtovalna znanja, ter v veščinah, kot so risanje in plastično oblikovanje. Diplomant pridobi kompetence za izdelovanje zasaditvenih načrtov, načrtov krajinsko-gradbenih del, za izdelovanje popisov del in predračunov, za delo z računalniškimi programi, za pripravljanje in vzdrževanje prostorskih podatkovnih zbirk, za vodenje upravnih postopkov za manj zahtevne posege v prostor in podobna opravila.


Način izvajanja študija

Samo redni študij. Prosta vpisna mesta: 30 za Slovence in tujce iz držav EU, 2 za tujce iz držav izven EU, 2 za Slovence brez slovenskega državljanstva, 2 za vzporedni študij.


Trajanje študija

Prvostopenjski univerzitetni študijski program KRAJINSKA ARHITEKTURA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • diplomirani inženir krajinske arhitekture (UN) ali
  • diplomirana inženirka krajinske arhitekture (UN)
  • dipl. inž. kraj. arh.(UN)

Vpisni pogoji

Vpisni pogoji za študijski leti 2023/24 in 2024/25
V prvostopenjski univerzitetni študijski program Krajinska arhitektura se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika; če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo opraviti tudi preizkus posebne nadarjenosti. Opravljeni preizkus velja samo eno leto.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Novi vpisni pogoji od študijskega leta 2025/26 dalje
V prvostopenjski univerzitetni študijski program Krajinska arhitektura se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja aranžerski tehnik, ekonomski tehnik, elektrotehnik, farmacevtski tehnik, fotografski tehnik, gastronomija in turizem, geodetski tehnik, geotehnik, gozdarski tehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, metalurški tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, plovbni tehnik, predšolska vzgoja, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik oblikovanja, tehnik računalništva, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil, veterinarski tehnik, živilsko prehranski tehnik ali primerljive programe iz tujine, in izpit iz splošne mature iz predmeta matematika; če je kandidat ta predmet že opravil na poklicni maturi, pa iz kateregakoli predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo opraviti tudi preizkus posebne nadarjenosti. Opravljeni preizkus velja samo eno leto.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:
a) kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: 
- uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti: 75% točk,
- splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu: 15% točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 10% točk,
b) kandidati iz točke b) izbrani glede na: 
- uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti: 75% točk,
- splošni uspeh pri poklicni maturi in uspeh pri dodatnem maturitetnem predmetu: 15% točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 10% točk.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v višji letnik:
Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje iz prvega v drugi letnik študentu, ki je v prvem letniku dosegel najmanj 40 kreditnih točk po ECTS, in iz drugega v tretji letnik študentu, ki je v drugem letniku dosegel najmanj 40 kreditnih točk po ECTS ter vseh 60 kreditnih točk po ECTS iz prvega letnika, če ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.

Pogoji za ponavljanje letnika: 
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj:
- za ponavljanje 1. letnika: 30 kreditnih točk po ECTS,
- za ponavljanje 2. letnika: 60 kreditnih točk po ECTS iz 1. letnika in 30 kreditnih točk po ECTS iz 2. letnika.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Možen je prehod:
- iz bolonjskih visokošolskih strokovnih, univerzitetnih in enovitih magistrskih študijskih programov, če so izpolnjeni pogoji za vpis, vključno s preizkusom posebne nadarjenosti. Pristojna študijska komisija bo za vsakega kandidata posebej določila, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti ter obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija, in opredelila, v kateri letnik lahko prehaja.
- iz predbolonjskih študijskih programov, če so izpolnjeni pogoji za vpis, vključno s preizkusom posebne nadarjenosti. Pristojna študijska komisija bo za vsakega kandidata posebej določila, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti ter obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija, in opredelila, v kateri letnik lahko prehaja.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

BSc Krajinska arhitektura 2021-22 (UN).pdf

BSc Krajinska arhitektura 2022-23 (UN).pdf

BSc Krajinska arhitektura 2023-24 (UN).pdf

BSc Krajinska arhitektura 2024-25 (UN).pdf