Temeljni cilji študijskega programa

Program izhaja iz dosedanjih izkušenj študija krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti. Novost, glede na dosedanji študij, je težnja, da se ob koncu tretjega letnika (prvega ciklusa) zaokroži znanje in da je diplomantka/diplomant usposobljen za dela pri načrtovanju in urejanju krajine s poudarkom na specifičnih kompetencah. Študenti morajo pridobiti kompetence za dela v projektiranju krajinskih ureditev (vrtovi) in sicer za izdelovanje zasaditvenih načrtov, načrtov krajinsko gradbenih del, za izdelovanje popisov del in predračunov, za delo z računalniškimi programi (CAD, GIS), za pripravljanje in vzdrževanje prostorskih podatkovnih zbirk, za vodenje upravnih postopkov za manj zahtevne posege v prostor in podobna opravila. Poudarek je na tem, da kandidatka/kandidat pridobi veščine (risanje, računalniške obdelave), tehniške osnove (graditeljstvo in poznavanje krajinskega gradiva), naravoslovne in kulturološke osnove ter poznavanje administrativno upravnih postopkov. Pri izbirnih predmetih ima slušatelj možnost izbirati tiste predmete, ki so osnova za nadaljevanje študija na naslednji


Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program Krajinska arhitektura se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravi poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika, če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi

c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

Preizkus posebne nadarjenosti:

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti. Opravljeni preizkus velja eno leto.
 


Pogoji za napredovanje iz letnika

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel vseh 60 kreditnih točk po ECTS.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze.

O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča Študijska komisija Oddelka za krajinsko arhitekturo.
Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje.
Sklep o tem sprejme senat Oddelka za krajinsko arhitekturo na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja Študijske komisije. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.

Pogoji za ponavljanje letnika
Študenti morajo za ponavljanje letnikov:
za ponavljanje prvega letnika morajo študentje zbrati najmanj 30 KT,
za ponavljanje drugega letnika pa 60 KT prvega letnika in najmanj 30 KT iz drugega letnika.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Možnost prehajanja med študijskimi programi temelji na Merilih za prehode med študijskimi programi (Ur.l. RS, št. 95/10).

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

Možen je prehod pod naslednjimi pogoji:

- med višješolskimi študijskimi programi ter programi BSc stopnje

Prehod iz višješolskih študijskih programov ni mogoč. Kandidati se vpisujejo v prvi letnik po merilih za vpis na študij.

- med visokošolskimi strokovnimi študijskimi programi ter programi BSc stopnje

Pogoj za prehod: izpolnjeni pogoji za vpis v študijski program; o priznanju predhodno pridobljenih ECTS odloča študijska komisija Oddelka za krajinsko arhitekturo od primera do primera.

- med nebolonjskimi univerzitetnimi študijskimi programi

Z univerzitetnega študija krajinske arhitekture je možen neposreden prehod; študijska komisija Oddelka za krajinsko arhitekturo od primera do primera določi obseg manjkajočih ECTS, ki jih kandidat mora opraviti do konca BSc stopnje. Za diplomante ostalih programov: izpolnjeni pogoji za vpis v študijski program, opravljen preizkus usposobljenost oziroma opravljen preizkus, za katerega študijska komisija Oddelka za krajinsko arhitekturo meni, da je enakovreden preizkusu usposobljenosti za študij krajinske arhitekture; o potrebnih predznanjih, ki jih kandidati potrebujejo za nadaljevanje študija na krajinski arhitekturi, odloča študijska komisija Oddelka za krajinsko arhitekturo od primera do primera.

- med študijskimi programi BSc stopnje (horizontalna prehodnost)

Pogoj za prehod: izpolnjeni pogoji za vpis v študijski program; o priznanju predhodno pridobljenih ECTS odloča študijska komisija Oddelka za krajinsko arhitekturo od primera do primera.