Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti diplomanta v disciplinah, ki dajejo znanja, pomembna za načrtovanje rabe prostora, varstva narave in oblikovanja krajine, kot so naravoslovno-ekološka, družbeno-ekonomska, humanistična in kulturološka, tehniška, oblikovalska in načrtovalna znanja, ter v veščinah, kot so risanje in plastično oblikovanje. Diplomant pridobi kompetence za izdelovanje zasaditvenih načrtov, načrtov krajinsko-gradbenih del, za izdelovanje popisov del in predračunov, za delo z računalniškimi programi, za pripravljanje in vzdrževanje prostorskih podatkovnih zbirk, za vodenje upravnih postopkov za manj zahtevne posege v prostor in podobna opravila.


Način izvajanja študija

V programu se predvideva 30 vpisnih mest za redni študij, 3 mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ter 2 mesti za vzporedni študij.


Trajanje študija

Prvostopenjski univerzitetni študijski program KRAJINSKA ARHITEKTURA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • diplomirani inženir krajinske arhitekture (UN) ali
  • diplomirana inženirka krajinske arhitekture (UN)
  • dipl. inž. kraj. arh.(UN)

Vpisni pogoji

V prvostopenjski univerzitetni študijski program Krajinska arhitektura se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo.

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika; če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo opraviti tudi preizkus posebne nadarjenosti. Opravljeni preizkus velja eno leto.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod 
enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora: 
a) kandidati iz točk a) in c) bodo izbrani glede na: 
- uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti: 75% točk, 
- splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu: 15% točk, 
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 10% točk. 
b) kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na: 
- uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti: 75% točk,
- splošni uspeh pri poklicni maturi in uspeh pri dodatnem maturitetnem predmetu: 15% točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 10% točk.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v višji letnik:
Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta vse predpisane obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS. Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, če ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.

Pogoji za ponavljanje letnika: 
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj:
- za ponavljanje 1. letnika: 30 kreditnih točk po ECTS,
- za ponavljanje 2. letnika: 60 kreditnih točk po ECTS iz 1. letnika in 30 kreditnih točk po ECTS iz 2. letnika.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Možen je prehod:
- iz bolonjskih visokošolskih strokovnih, univerzitetnih in enovitih magistrskih študijskih programov, če so izpolnjeni pogoji za vpis, vključno s preizkusom posebne nadarjenosti. Pristojna študijska komisija bo za vsakega kandidata posebej določila, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti ter obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija, in opredelila, v kateri letnik lahko prehaja.
- iz predbolonjskih študijskih programov, če so izpolnjeni pogoji za vpis, vključno s preizkusom posebne nadarjenosti. Pristojna študijska komisija bo za vsakega kandidata posebej določila, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti ter obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija, in opredelila, v kateri letnik lahko prehaja.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

BSc Krajinska arhitektura 2021-22 (UN).pdf