Temeljni cilji študijskega programa

Nevidni svet mikroorganizmov že dolgo zaposluje pozornost človeka, bodisi, ko jih spoznava, se bori proti njim kot povzročiteljem bolezni ali ko skuša izrabiti njihove koristne lastnosti. Temeljni cilj programa je oblikovati profil, ki bo že po treh letih lahko produktivno sodeloval v različnih mikrobioloških, biokemijskih in genetskih laboratorijih v Sloveniji in Evropi, kot visoko izobraženi tehnik na področju medicine, farmacevtike, živilstva, biotehnologije, sanitarne mikrobiologije, okoljevarstva in bo hkrati imel dovolj bazičnega znanja, da se bo sposoben vključiti v večino podiplomskih programov BF oziroma programov v okviru bio-znanosti na področju EU.
V okviru prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Mikrobiologija bo zato študent v prvem letniku obnovil in posodobil temeljna naravoslovna znanja in spoznal osnovne pojme in laboratorijske tehnike v mikrobiologiji. Pridobil si bo znanja iz biokemije, molekularne biologije in biologije celice, ki so nujna za poglabljanje razumevanja mikrobioloških vsebin v dugem in tretjem letniku. V drugem letniku bo študent mikrobiologije poglobil znanja o celičnih strukturah, funkciji in regulaciji pri mikroorganizmih, se spoznal z imunologijo ter poglabljal kvantitativne pristope reševanja bioloških problemov. Pridobil si bo tudi znanja iz bioinformatike. V tretjem letniku si bo razširil znanja o diverziteti in taksonomiji mikroorganizmov, si obogatil znanja iz mikrobne analitike ter si nabral znanje in praktične izkušnje v laboratoriju na treh ključnih področjih mikrobiologije: medicinskem, ekološkem in biotehnološkem področju.


Vpisni pogoji

a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta biologija ali biotehnologija; če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Obveznosti študentov in pogoji za napredovanje iz letnika v letnik
Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in je zbral 60 kreditnih točk po ECTS.
Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, ki jih določa 153. člen Statuta UL (materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze).
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se študent lahko vpiše iz prvega v drugi letnik, če zbere najmanj 48 kreditnih točk po ECTS in iz drugega v tretji letnik, če zbere najmanj 36 kreditnih točk po ECTS. Študent mora za izjemni vpis v naslednji letnik imeti opravljene vse vaje iz prejšnjega letnika. O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča komisija za študijske zadeve BF
Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem sprejme senat BF na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja komisije za študijske zadeve BF. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.
Pogoji za ponavljanje letnika
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže v letniku, ki ga želi ponavljati najmanj 30 kreditnih točk po ECTS in ima opravljene vse laboratorijske vaje.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi BSc stopnje se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

Možnost prehajanja med študijskimi programi temelji na Merilih za prehode med študijskimi programi (Ur.l. RS, št.95/10). Prehajanje je možno med študijskimi programi istih oz. drugih strokovnih področij, ne glede na to, na katerem visokošolskem zavodu so bila pridobljena.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program v katerega prehajajo. Možnost prehoda je tudi odvisna od prostih mest.
Pri prehodih med študijskimi programi se upoštevajo naslednja merila:
• izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
• obseg razpoložljivih mest
• letnik ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerem je študent opravil študijske obveznosti in ki se lahko priznajo v celoti,
• minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu

Možen je prehod z ustreznega univerzitetnega programa in visokošolskega strokovnega programa s področja opredeljenega med področji ved o življenju, kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu ter varstvu okolja v isti ali višji letnik prvostopenjskega univerzitetnega programa Mikrobiologija, če so izpolnjeni pogoji za vpis v nov program in glede na opravljene obveznosti v prejšnjem programu. Prehod je možen, če se lahko prizna vsaj polovica opravljenih obveznosti. Pri odobritvi in določitvi potrebnih obveznosti Študijska komisija BF določi, katere predmete oz. v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti in v kateri letnik se študent vpiše. Študijska komisija lahko določi dodatne obveznosti v obsegu 10 do 60 kreditnih točk po ECTS, ki jih mora študent opraviti za dokončanje študija po novem študijskem programu.

Za diplomante višješolskih študijskih programov prehod na predlagani program ni mogoč.