Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti diplomanta za celostno gospodarjenje z gozdovi oziroma gozdnim prostorom. Cilj poudarka na praktičnem izvajanju pedagoškega procesa je usposobiti diplomanta za gospodarjenje z gozdom in gozdnim prostorom. Njegovo znanje o gozdnih ekosistemih in o gospodarjenju z njimi temelji na upoštevanju treh sodobnih načel gospodarjenja z gozdovi - načelom sonaravnosti, mnogonamenskosti in trajnosti. To zahteva povezovanje znanj z družboslovno-ekonomskega, ekološkega in tehničnega področja ter poznavanje sodobnih metodoloških orodij.


Način izvajanja študija

Samo redni študij. Prosta vpisna mesta: 50 za Slovence in tujce iz držav EU, 2 za tujce iz držav izven EU, 2 za Slovence brez slovenskega državljanstva, 2 za vzporedni študij.


Trajanje študija

Prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program GOZDARSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • diplomirani inženir gozdarstva (VS) ali
  • diplomirana inženirka gozdarstva (VS)
  • dipl. inž. gozd. (VS)

Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Gozdarstvo se lahko vpiše: 

-  kdor je opravil splošno maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu, 

-  kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi 60 % točk,
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v višji letnik:
Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če je do izteka študijskega leta opravil obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 53 kreditnih točk po ECTS. 

Za vpis v 3. letnik morajo imeti študenti opravljene vse obveznosti 1. letnika v višini 60 kreditnih točk po ECTS ter vse obveznosti 2. letnika v višini najmanj 53 kreditnih točk po ECTS; skupaj najmanj 113 kreditnih točk po ECTS.

Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki je v predhodnem letniku dosegel najmanj 47 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.

Pogoji za ponavljanje letnika:
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Možen je prehod iz bolonjskih ali predbolonjskih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov ter z enovitih magistrskih študijskih programov s področja biotehniških ved, če so izpolnjeni pogoji za vpis v program. Prehodi so možni tudi iz univerzitetnih študijskih programov s področja gozdarstva na drugih fakultetah, če so izpolnjeni pogoji za vpis v program. Pri odobritvi in določitvi potrebnih obveznosti pristojna študijska komisija določi, katere predmete oz. v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti, in opredeli dodatno zahtevane kreditne točke. Na podlagi tega komisija določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

BSc Gozdarstvo 2021-22 (VS).pdf

BSc Gozdarstvo 2022-23 (VS).pdf

BSc Gozdarstvo 2023-24 (VS).pdf

BSc Gozdarstvo 2024-25 (VS).pdf