Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti strokovnjaka s področja lesarstva z odličnim aplikativnim znanjem s področja tehnologij predelave in obdelave lesa in vlaknatih kompozitov. Znanje diplomanta temelji na poznavanju zgradbe in lastnosti lesa kot obnovljivega inženirskega materiala, razvoju in uporabi tehnologij in tehnoloških procesov v lesarstvu, razvoju izdelkov, zakonitosti poslovanja podjetij ter trženja proizvodov. Med študijem diplomant pridobi kompetence za reševanje praktičnih vprašanj ter za projektni pristop. Poseben poudarek je dan razvoju samostojnega in kritičnega razmišljanja, vezanega na temeljna poklicna znanja.


Način izvajanja študija

Samo redni študij. Prosta vpisna mesta: 60 za Slovence in tujce iz držav EU, 3 za tujce iz držav izven EU, 2 za Slovence brez slovenskega državljanstva, 4 za vzporedni študij.


Trajanje študija

Prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program LESARSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • diplomirani inženir lesarstva (VS) ali
  • diplomirana inženirka lesarstva (VS)
  • dipl. inž. les. (VS)

Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Lesarsko inženirstvo se lahko vpiše: 

-  kdor je opravil splošno maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu,

-  kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi 60 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v višji letnik:
Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če je do izteka študijskega leta opravil obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 48 kreditnih točk po ECTS. 

Za vpis v 3. letnik morajo imeti študenti opravljene vse obveznosti 1. letnika v višini 60 kreditnih točk po ECTS ter študijske obveznosti 2. letnika (prisotnost na predavanjih in vajah) v višini najmanj 48 kreditnih točk po ECTS; skupaj najmanj 108 kreditnih točk po ECTS.

Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, če ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.

Pogoji za ponavljanje letnika:
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj:
- za ponavljanje 1. letnika: 30 kreditnih točk po ECTS,
- za ponavljanje 2. letnika: 60 kreditnih točk po ECTS iz 1. letnika in 30 kreditnih točk po ECTS iz 2. letnika.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Možen je prehod:
- iz primerljivih bolonjskih prvostopenjskih visokošolskih strokovnih, univerzitetnih ali enovitih magistrskih študijskih programov, če so izpolnjeni pogoji za vpis. Pristojna študijska komisija bo za vsakega kandidata posebej določila, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti ter obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija, in opredelila, v kateri letnik lahko prehaja.
- iz predbolonjskega visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa Lesarstvo, če so izpolnjeni pogoji za vpis. Pristojna študijska komisija bo za vsakega kandidata posebej določila, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti ter obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija, in opredelila, v kateri letnik lahko prehaja.
- iz predbolonjskih univerzitetnih študijskih programov s področja lesarstva na drugih fakultetah, če so izpolnjeni pogoji za vpis. Pristojna študijska komisija bo za vsakega kandidata posebej določila, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti ter obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija, in opredelila, v kateri letnik lahko prehaja.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

BSc Lesarsko inženirstvo 2021-22 (VS).pdf

BSc Lesarsko inženirstvo 2022-23 (VS).pdf

BSc Lesarsko inženirstvo 2023-24 (VS).pdf

BSc Lesarsko inženirstvo 2024-25 (VS).pdf