Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa LESARSKO INŽENIRSTVO je izobraziti, usposobiti in vzgojiti strokovnjaka, ki temeljito pozna tehnološke procese predelave in obdelave lesa in lesnih kompozitov, z aplikativnega vidika pozna tehniško-tehnološke lastnosti lesa in lesnih kompozitov v velikoserijski in maloserijski proizvodnji izdelkov ter razume delovanje in vodenje (manjših) podjetij. Diplomant tekom študija pridobi ustrezna znanja, veščine in spretnosti s področja učinkovite izrabe proizvodnih tehnologij predelave in obdelave lesa ter lesnih kompozitov. Zna glede na aplikacijo izbrati in uporabiti tako lesne kot druge materiale ter uporabljati sodobna informacijska orodja pri planiranju proizvodnje in ostalih poslovnih procesov. Obvezno praktično usposabljanje v lesnih podjetjih in veliko laboratorijskih vaj dajejo diplomantom ustrezne kompetence za takojšnjo zaposljivost v stroki in jim omogočajo takojšnjo in neposredno vključitev v proizvodni proces. Poslovna znanja pa jim omogočajo celostno vodenje in organiziranje manjših podjetij po principih podjetništva, torej tudi njihovo samozaposlitev.


Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo,
c) kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel
• za vpis v 2. letnik najmanj 48 kreditnih točk po ECTS.
• za vpis v 3. letnik mora imeti opravljene vse študijske obveznosti (prisotnost na predavanjih in vajah) prvega in drugega letnika ter doseženih 60 kreditnih točk po ECTS za 1. letnik in 48 kreditnih točk po ECTS za 2. letnik (skupaj 108 točk po ECTS).

Študijska komisija Oddelka za lesarstvo lahko odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, če ima za to opravičljive razloge. Za opravičljive razloge štejejo razlogi, navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani (125. člen).

Pogoji za ponavljanje letnika

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

Študenti morajo imeti za ponavljanje:
- 1. letnika: doseženih najmanj 30 kreditnih točk po ECTS,
- 2. letnika: doseženih 60 kreditnih točk prvega letnika in doseženih najmanj 30 kreditnih točk po ECTS drugega letnika.

Študijska komisija Oddelka za lesarstvo lahko odobri ponavljanje letnika študentu, ki ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, če ima za to opravičljive razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze, ipd.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Pogoji za prehode med študijskimi programi so opredeljeni v Merilih za prehode med študijskimi programi, ki jih je sprejel NAKVIS dne 18. novembra 2010 (http://www.nakvis.si/Public/Merila prehodi.pdf)

Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu, in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu (2. člen Meril).

Prehodi so možni med študijskimi programi:
• ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
• med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo
na obvezne predmete drugega študijskega programa. (6. člen Meril)

Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila:
• izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
• obseg razpoložljivih mest,
• letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti, ki se lahko priznajo v celoti,
• minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu.

Možen je prehod iz kateregakoli primerljivega akreditiranega visokošolskega ali univerzitetnega visokošolskega programa, če so izpolnjeni pogoji za vpis v prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Lesarsko inženirstvo.
Pri odobritvi in določitvi potrebnih obveznosti pristojna Študijska komisija Oddelka za lesarstvo določi, katere predmete oz. v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti in opredeli dodatno zahtevane kreditne točke. Na podlagi tega komisija določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.
Možen je tudi prehod iz starega višješolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa Lesarstvo. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke ECTS, dosežene v predhodnem programu, na podlagi česar se določi, v kateri letnik lahko študent prehaja. Prehodi so možni tudi iz vseh starih (nebolonjskih) univerzitetnih študijskih programov s področja lesarstva na univerzah, ki imajo verificirane študijske programe. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke ECTS, dosežene v predhodnem programu. Na podlagi doseženih kreditnih točk v predhodnem programu pristojna Študijska komisija Oddelka za lesarstvo določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

Vse opravljene študijske obveznosti v prvem in v drugem študijskem programu se, skladno z 10. členom Meril, vključijo v Prilogo k diplomi.