Temeljni cilji študijskega programa

Magistrski program Agronomija je namenjen nadaljevanju Univerzitetnega programa prve stopnje Kmetijstvo - agronomija. Poudarek je na poglabljanju znanj in metod s področja naravoslovnih osnov rastlinske pridelave v povezavi s celostnim gospodarjenjem s kmetijskim prostorom in varstvom okolja.
Program je zasnovan interdisciplinarno, kar je nujno za moderni profil agronoma, ki mora poleg kmetijskih tehnologij in znanstveno-raziskovalnih vidikov agronomije obvladati tudi vsebine s področja trajnostnega gospodarjenja s prostorom in varstvom okolja, kar je zaradi spremenjene vloge kmetijstva imperativ v razvitih deželah Evrope in širše. Program usposablja za razumevanje splošnih naravoslovnih osnov kmetijstva, kmetijskih tehnologij in reševanje najzahtevnejših strokovnih nalog povezanih s kmetijsko dejavnostjo, rabo prostora in varstvom okolja.
Magistri v štirih semestrih poglobijo znanja iz naravoslovnih vsebin kmetijske pridelave in varstva okolja, ki so jih pridobili na prvi stopnji, nadgradijo strokovne kompetence na področju poljedelstva in travništva, pridobijo strokovna in metodološka znanja za gospodarjenje s kmetijskim prostorom in varovanjem okolja ter se uvedejo v znanstveno raziskovalno delo na tem področju.


Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Agronomija se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) akreditiran univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s področja ved o življenju oz. biotehniških ved na Biotehniški fakulteti ali drugih fakultetah in univerzah;

b) univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki obsegajo vsaj 180 kreditnih točk po ECTS, če dodatno opravi od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo - agronomija, ki jih za vsakega kandidata posebej določi pristojna študijska komisija Oddelka za agronomijo. Kandidati lahko dodatne obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij;

c) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja ved o življenju oz. biotehniških ved na Biotehniški fakulteti ali drugih fakultetah in univerzah;

d) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij če dodatno opravi od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo - agronomija, ki jih za vsakega kandidata posebej določi pristojna študijska komisija Oddelka za agronomijo. Kandidati lahko dodatne obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je navedeno v točkah od a) do d) v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v drugi letnik:
Študenti morajo imeti za vpis v drugi letnik opravljene vse vaje in doseženih 45 kreditnih točk po ECTS. Študijska komisija Oddelka za agronomijo lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki je v predhodnem letniku dosegel najmanj 30 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge. Za opravičene razloge štejejo razlogi navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.


Pogoji za ponavljanje letnika:
Študenti morajo imeti za ponavljanje prvega letnika doseženih najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.
Študijska komisija Oddelka za agronomijo lahko izjemoma odobri ponavljanje prvega letnika študentu, ki ne izpolnjuje tega pogoja, če ima za to opravičljive razloge. Za opravičene razloge štejejo razlogi navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani. Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve
obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

Mogoč je prehod iz študijskih programov druge stopnje ter prehod diplomantov univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, če so izpolnjeni pogoji za vpis v program Agronomija in če je kandidatu pri vpisu v študijski program Agronomija po kriterijih za priznavanje mogoče priznati vsaj polovico obveznosti po ECTS, ki jih je opravil na prejšnjem študijskem programu. Kandidat se lahko vpiše v drugi letnik študija Agronomija, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, kot je pogoj za vpis v drugi letnik programa Agronomija.

Kandidatu za prehod se lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov v drugostopenjskem magistrskem študijskem programu Agronomija, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom odloča pristojna študijska komisija Oddelka za agronomijo, na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj.


Predstavitev zbornika in arhiv zbornika

Predstavitveni zbornik študijskega programa 2020/21