Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov je, da si študenti pridobijo ustrezno in celovito znanje o gozdovih in gospodarjenju, ki je skladno s tremi sodobnimi načeli upravljanja gozdov - načelom sonaravnosti, večnamenskosti in trajnosti. Tak koncept zahteva povezovanje ekološke, ekonomske in socialne komponente pri gospodarjenju z gozdovi. Zato je potrebno znanje o gozdnih ekosistemih, družboslovnih vidikih gospodarjenja z gozdovi, različnih tehnikah in tehnologijah, ki jih lahko uporabimo pri ravnanju z gozdovi, ter poznavanje sodobnih metodoloških orodij.
Posodobljeni program sledi trendom na področju gospodarjenja z gozdovi v Evropi; zasnova klasičnega gozdarstva se v Evropi namreč spreminja, vse bolj postaja pomembno celovito ekosistemsko upravljanje gozdov, kar smo upoštevali tudi pri imenu programa. Zaradi okoljske problematike, večje ozaveščenosti ter spremenjenih interesov javnosti in lastnikov do gozdov se krepi socialni in okoljski pomen gozdov, les kot obnovljiv gozdni vir pa zaradi svojih ugodnih lastnosti postaja vse pomembnejši, pomen gozdov za oskrbo s pitno vodo se naglo povečuje, v splošnem se krepi večnamenska vloga gozdov.
Posodobljeni študijski program Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov sledi omenjenim spremembam.
Posodobljen študijski program omogoča študentom, da poglobijo osnovna znanja o gozdovih in gospodarjenju z njimi ter si glede na zanimanje in zaposlitvene interese pridobijo tudi vsebinsko širša znanja s specialnih oziroma robnih področij gozdarstva in upravljanja gozdnih ekosistemov, kar bo prispevek k boljši zaposljivosti diplomantov.


Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) univerzitetni študijski program prve stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri ali primerljivi študijski program prve stopnje Gozdarstvo na drugi univerzi;

b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če dodatno opravi 10 - 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kvantitativne metode ali statistika, kemija, geologija, meteorologija ali fizika, botanika ali fitocenologija) potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, potem se mu dodatne kreditne točke po ECTS določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov;

c) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Gozdarstvo ali dosedanji visokošolski strokovni študijski program Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri ali primerljivi visokošolski strokovni študijski program Gozdarstvo prve stopnje na drugi univerzi;

d) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če dodatno opravi 10 - 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov obeh prvostopenjskih študijev gozdarstva. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kvantitativne metode ali statistika, kemija, geologija, meteorologija ali fizika, botanika ali fitocenologija) potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, potem se mu dodatne kreditne točke po ECTS določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Obveznosti študentov in pogoji za napredovanje iz letnika v letnik

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti. Pogoj za vpis v 2. letnik je doseženih najmanj 51 kreditnih točk (ECTS).

Študijska komisija Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozde vire lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki je v predhodnem letniku dosegel najmanj 45 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge. Za opravičene razloge štejejo razlogi navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.

Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o tem
sprejme senat BF na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja Študijske komisije BF. S sklepom se
določi način hitrejšega napredovanja.

Pogoji za ponavljanje letnika

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk (ECTS). Študent lahko enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Možnost prehajanja med študijskimi programi temelji na Merilih za prehode med študijskimi programi (Ur.l. RS, št. 95/10). Prehajanje je možno med študijskimi programi istih oz. drugih strokovnih področij, ne glede na to, na katerem visokošolskem zavodu so bila pridobljena.

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

Mogoč je prehod:
a) iz študijskih programov 2. stopnje z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
b) iz študijskih programov 2. stopnje z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah v Sloveniji ali tujini. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
c) iz univerzitetnega študijskega programa Gozdarstvo. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Za dokončanje študija morajo uspešno zagovarjati Magistrsko delo.
d) iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih
univerzah v Sloveniji ali tujini. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 KT skupaj z Magistrskim delom.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Komisija za podiplomski študij BF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred vpisom ob prehodu v nov program in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.