Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Hortikultura je povezava različnih disciplin z namenom pridelave hortikulturnih rastlin za potrebe človeštva ob hkratnem upoštevanju sonaravnega razvoja
kmetijskega prostora. Pridobljeno znanje omogoča interdisciplinarno razumevanje pridelave in uporabe hortikulturnih rastlin visoke kakovosti za potrebe varne hrane in ohranjanja človekovega bivalnega okolja. Tako študij omogoča slušatelju, da se dodobra seznani s posebnostmi hortikulturnih rastlin v rasti in razvoju, njihovi sestavi in uporabni vrednosti. Poudarek je tudi na načinih pridelave, ki omogočajo okoljevarstven pristop in odgovorno izkoriščanje obnovljivih virov.
Magistri v štirih semestrih študija nadgradijo dobljena znanja in spretnosti iz prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Kmetijstvo – agronomija z najnovejšimi znanji temeljnih in strokovnih predmetov s področja hortikulture.
Pridobljeno znanje na tej stopnji jim omogoča nadaljevanje študija na doktorskem programu ali pa zaposlitev na področju raziskovanja in razvoja, na področju trga in storitvenih dejavnosti v javnem sektorju ter v sadjarskovinogradniško-vrtnarski industriji, pa tudi samozaposlitev.
Študijski program Hortikultura je zasnovan podobno kot primerljivi študiji v različnih evropskih državah. Skupina temeljnih predmetov se nadgradi z najnovejšimi fiziološkimi in okoljskimi vsebinami v različnih tehnologijah pridelave. Dodatna izbirnost in širina je omogočena z izbirno ponudbo predmetov drugih študijev BF, drugih fakultet Univerze v Ljubljani ali v svetu.


Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Hortikultura se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) akreditiran univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s področja ved o življenju oz. biotehniških ved na Biotehniški fakulteti ali drugih fakultetah in univerzah;

b) univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki obsegajo vsaj 180 kreditnih točk po ECTS, če dodatno opravi od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo - agronomija, ki jih za vsakega kandidata posebej določi pristojna študijska komisija Oddelka za agronomijo. Kandidati lahko dodatne obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij;

c) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja ved o življenju oz. biotehniških ved na Biotehniški fakulteti ali drugih fakultetah in univerzah;

d) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij če dodatno opravi od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo - agronomija, ki jih za vsakega kandidata posebej določi pristojna študijska komisija Oddelka za agronomijo. Kandidati lahko dodatne obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je navedeno v točkah od a) do d) v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v drugi letnik

Študenti morajo imeti za vpis v drugi letnik opravljene vse vaje in doseženih 45 kreditnih točk po ECTS. Študijska komisija Oddelka za agronomijo lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki je v predhodnem letniku dosegel najmanj 30 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge. Za opravičene razloge štejejo razlogi navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.

Pogoji za ponavljanje letnika

Študenti morajo imeti za ponavljanje prvega letnika doseženih najmanj 30 kreditnih točk po ECTS. Študijska komisija Oddelka za agronomijo lahko izjemoma odobri ponavljanje prvega letnika študentu, ki ne izpolnjuje tega pogoja, če ima za to opravičljive razloge. Za opravičene razloge štejejo razlogi navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve
obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

Mogoč je prehod iz študijskih programov druge stopnje ter prehod diplomantov univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, če so izpolnjeni pogoji za vpis v program Hortikultura in če je kandidatu pri vpisu v študijski program Hortikultura po kriterijih za priznavanje mogoče priznati vsaj polovico obveznosti po ECTS, ki jih je opravil na prejšnjem študijskem programu. Kandidat se lahko vpiše v drugi letnik študija Hortikultura, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, kot je pogoj za vpis v drugi letnik programa Hortikultura.

Kandidatu za prehod se lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov v drugostopenjskem magistrskem študijskem programu Hortikultura, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom odloča pristojna študijska komisija Oddelka za agronomijo, na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj.