Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti pedagoško in strokovno visoko usposobljenega in motiviranega učitelja biologije, ki bo kos izzivom časa pri poučevanju bioloških vsebin na gimnazijah, srednjih strokovnih in poklicnih šolah ter v višjih razredih osnovne šole. Diplomant je sposoben povezati in uporabiti pridobljeno znanje v kompleksnih, nepredvidljivih in raznovrstnih okoliščinah, pri čemer se tesno povezujejo tri sestavine: spoznavna (znanje in razumevanje), akcijska (poklicne sposobnosti) in čustveno-motivacijska (stališča in vrednote). Diplomant pridobi kompetence s področja učinkovitega poučevanja, sposobnost sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem, usposobljen je za stalen poklicni razvoj in ima ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti. Poleg tega ima razvite kompetence, ki se nanašajo na predmet in vsebino poučevanja, na razred (komuniciranje, metodika, vodenje razreda, preverjanje in ocenjevanje znanja), šolo in profesionalnost.


Način izvajanja študija

Samo redni študij. Prosta vpisna mesta: 10 za Slovence in tujce iz držav EU, 0 za tujce iz držav izven EU, 2 za Slovence brez slovenskega državljanstva, 10 za vzporedni študij.


Trajanje študija

Drugostopenjski magistrski študijski program BIOLOŠKO IZOBRAŽEVANJE traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • magister profesor biologije ali
  • magistrica profesorica biologije ali
  • mag. prof. biol. 

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Biološko izobraževanje se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) študijski program 1. bolonjske stopnje s področja biologije v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS.

b) študijski program 1. bolonjske stopnje z drugih strokovnih področij v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS, če dopolni manjkajoče znanje s področja biologije s predmeti univerzitetnega študijskega programa Biologija 1. stopnje. Pristojna komisija določi za vsakega kandidata individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS glede na predznanje predhodnega študija.

c) predbolonjski visokolski študijski program s področja biologije.

d) predbolonjski visokolski študijski program z drugih strokovnih področij, če dopolni manjkajoče znanje s področja biologije s predmeti univerzitetnega študijskega programa Biologija 1. stopnje. Pristojna komisija določi za vsakega kandidata individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS glede na predznanje predhodnega študija.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
a) kandidati iz točke a:
- povprečje ocen v programu I. stopnje.
b) kandidati iz točke b:
- 50%: povprečje ocen v programu I. stopnje,
- 50%: povprečje ocen izpitov, ki so pogoj za vpis.
c) kandidati iz točke c:
- povprečje ocen na dodiplomskem študiju.
d) kandidati iz točke d:
- 40%: povprečje ocen na dodiplomskem študiju,
- 60%: povprečje ocen izpitov, ki so pogoj za vpis.

Število prijav in omejitve v preteklih 5 letih: 
- 2023/24: število prijav s 1. željo:  7 - ni bilo omejitve 
- 2022/23: ni bilo vpisa v 1. letnik
- 2021/22: število prijav s 1. željo: 14 – ni bilo omejitve
- 2020/21: ni bilo vpisa v 1. letnik
- 2019/20: število prijav s 1. željo: 14 – ni bilo omejitve


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v drugi letnik:
Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti 1. letnika in je zbral 60 kreditnih točk po ECTS. Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki je v predhodnem letniku dosegel najmanj 40 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razlogev skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.

Pogoji za ponavljanje letnika:
Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Prehod v magistrski študijski program 2. stopnje Biološko izobraževanje je mogoč:
- če prvi program ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot študijski program Biološko izobraževanje,
- če je kandidatu pri vpisu mogoče na podlagi ustreznih dokumentov priznati vsaj polovico obveznosti iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa Biološko izobraževanje,
- če to dopušča obseg razpoložljivih mest.
Pristojna komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko prehaja.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

MSc Biološko izobraževanje 2020-21.pdf

MSc Biološko izobraževanje 2021-22.pdf

MSc Biološko izobraževanje 2022-23.pdf

MSc Biološko izobraževanje 2023-24.pdf

MSc Biološko izobraževanje 2024-25.pdf