Temeljni cilji študijskega programa

Cilj študijskega programa Biološko izobraževanje je, da izobrazi pedagoško in strokovno visoko usposobljenega in motiviranega učitelja biologije, ki bo kos izzivom časa pri poučevanju bioloških vsebin na gimnazijah kot tudi na srednjih strokovnih in poklicnih šolah ter v višjih razredih osnovne šole.


Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Biološko izobraževanje se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) študijski program 1. bolonjske stopnje s področja biologije v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS

b) študijski program 1. bolonjske stopnje z drugih strokovnih področij v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS, če dopolni manjkajoče znanje s področja biologije s predmeti univerzitetnega študijskega programa Biologija 1. stopnje. Pristojna komisija določi za vsakega kandidata individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS glede na predznanje predhodnega študija.

c) visokolski študijski program s področja biologije, sprejet pred 11. 6. 2004

d) visokolski študijski program z drugih strokovnih področij, sprejet pred ali po 11. 6. 2004, če dopolni manjkajoče znanje s področja biologije s predmeti univerzitetnega študijskega programa Biologija 1. stopnje. Pristojna komisija določi za vsakega kandidata individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS glede na predznanje predhodnega študija.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če je do izteka študijskega leta opravil 60 kreditnih točk po ECTS iz študijskih obveznosti 1. letnika.
Študent se lahko izjemoma vpiše v 2. letnik, če je do izteka študijskega leta opravil najmanj 40 kreditnih točk po ECTS iz študijskih obveznosti 1. letnika in ima za neopravljene obveznosti opravičljive razloge, ki jih določa 153. člen Statuta UL (materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze).
O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča pristojna komisija BF UL.
Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o tem sprejme senat BF UL na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja Študijske komisije BF UL. S sklepom se določi tudi način hitrejšega napredovanja.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja v študijskem programu, iz katerega študent prehaja (prvi študijski program), in nadaljevanje izobraževanja v študijskem programu, v katerega študent prehaja (drugi študijski program).
Prehod v pedagoški študijski program 2. stopnje Biološko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) je mogoč:

- če prvi program ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot pedagoški študijski program 2. stopnje Biološko izobraževanje,

- če je kandidatu pri vpisu mogoče na podlagi ustreznih dokumentov priznati vsaj polovico obveznosti iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Biološko izobraževanje,

- če to dopušča obseg razpoložljivih mest.

Pristojna komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko prehaja.