Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti strokovnjaka, ki je sposoben reševati najzahtevnejše raziskovalne, razvojne, tehnološke in organizacijske naloge, opravljati samostojno razvojno in raziskovalno delo ter v skladu s sodobnimi izzivi skrbeti za vsestranski razvoj stroke pri trajnostni rabi lesa. Diplomant pridobi znanje in sposobnost samostojnega reševanja sodobnih izzivov, pri čemer se stremi k temu, da bi bila lesna surovina ustrezno vrednotena, oplemenitena in izkoriščena, da bi bili proizvodi visokokakovostni s čim večjim vložkom inovativnosti in razvoja, izdelani pa bi bili na okolju prijazen način in z okolju prijaznimi materiali, ter da bi bili kakovostno oblikovani.


Način izvajanja študija

V programu se predvideva 30 vpisnih mest za redni študij, 3 mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ter 3 mesta za vzporedni študij.


Trajanje študija

Drugostopenjski magistrski študijski program LESARSTVO traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • magister inženir lesarstva ali
  • magistrica inženirka lesarstva
  • mag. inž. les.

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Lesarstvo se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) prvostopenjski študijski program s področja lesarstva na Biotehniški fakulteti UL ali katerikoli od primerljivih študijskih programov prve stopnje lesarstva.

b) prvostopenjski študijski program ostalih področij, ki obsega vsaj 180 kreditnih točk po ECTS, če dodatno opravijo do 45 kreditnih točk po ECTS, iz nabora predmetov prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Lesarstvo; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
• diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
• diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, fizika, kemija, kvantitativne metode in statistika) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
• diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih skupnih in obveznih strokovnih predmetov.

c) predbolonjski visokošolski strokovni študijski program Lesarstvo ali katerikoli primerljiv visokošolski strokovni študijski program s področja lesarstva.

d) predbolonjski visokošolski strokovni študijski program ostalih področij, če dodatno opravijo do 45 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov prvostopenjskega študijskega programa Lesarstvo; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
• diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
• diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, fizika, kemija, kvantitativne metode in statistika) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
• diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih skupnih in obveznih strokovnih predmetov.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
- kandidate iz točk a) in c) se izbira na podlagi ocen opravljenih izpitov dodiplomskega študija.
- kandidate iz točk b) in d) se izbira na podlagi povprečne ocene izpitov dodiplomskega študija in izpitov, ki so pogoj za vpis. Prednost imajo tisti kandidati, ki imajo zbranih večje število KT iz nabora predmetov: Matematika, Fizika, Kemija, Kvantitativne metode in Statistika. Pri kandidatih z enakim številom KT iz prejšnjega stavka se bo upošteval uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna ocena izpitov).

Število prijav in omejitve v preteklih 5 letih: 
- 2023/24: število prijav s 1. željo: 17 - ni bilo omejitve 
- 2022/23: število prijav s 1. željo: 20 – ni bilo omejitve 
- 2021/22: število prijav s 1. željo: 14 – ni bilo omejitve
- 2020/21: število prijav s 1. željo: 14 – ni bilo omejitve
- 2019/20: število prijav s 1. željo: 9 – ni bilo omejitve


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v drugi letnik:
Študent se lahko vpiše v drugi letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel 45 kreditnih točk po ECTS. Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki ni opravil vseh zahtevanih obveznosti, in ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. 

Pogoji za ponavljanje letnika:
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Prehod je mogoč:
a) za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje:
- iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti UL. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
- iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih fakultetah. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

b) za diplomante predbolonjskih študijskih programov:
- iz univerzitetnega študijskega programa Lesarstvo. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo za dokončanje študija uspešno zagovarjati magistrsko delo.
- iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih fakultetah. Kandidati se vpišejo v 2. letnik. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 KT, vključno z magistrskim delom.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

MSc Lesarstvo 2021-22.pdf

MSc Lesarstvo 2022-23.pdf

MSc Lesarstvo 2023-24.pdf

MSc Lesarstvo 2024-25.pdf