Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa LESARSTVO je vzgojiti strokovnjaka, ki je sposoben reševati najzahtevnejše raziskovalne, razvojne, tehnološke, organizacijske in vodstvene naloge in izzive na področju lesarstva in njemu sorodnih področjih ter v skladu s sodobnimi izzivi skrbeti za vsestranski razvoj stroke. Poglobljeno poznavanje lastnosti lesa ter naprednih tehnologij predelave in obdelave lesa, ploščnih kompozitov in drugih ligno-celuloznih materialov diplomantu omogočata aktivno sodelovanje pri tehnično-tehnološkem razvoju in snovanju lesnih proizvodov ter pri optimizaciji tehnoloških postopkov. Pri tem si lahko pomaga tudi s poznavanjem sodobnih principov kaskadne rabe lesa in drugih ligno-celuloznih materialov kot surovinskih virov in energentov v različnih življenjskih ciklih, na podlagi katerih lahko vrednoti tudi lesne ostanke in biomaso kot tehnološko in energetsko surovino. Zaradi celovitega (interdisplinarnega) poznavanja poslovanja podjetij je diplomant usposobljen tudi za izvajanje kompleksnih postopkov certifikacije proizvoda in/ali postopka ter za poučevanje oz. prenos znanj na področju stroke na različnih nivojih izobraževanja. S poznavanjem zakonitosti sodobnega managementa (lesnih) podjetij in ključnih poslovnih informacijskih orodij diplomant lahko uspešno strateško načrtuje in vodi podjetja in/ali projekte, lahko pa učinkovito vodi in/ali sodeluje v raziskovalno-razvojnih domačih in mednarodnih ekipah. Ker pozna osnovne principe in metode raziskovalnega dela, je diplomant sposoben opravljati samostojno razvojno in raziskovalno delo, kar pa mu omogoča nadaljevanje študija na tretji, doktorski stopnji, na področju lesarstva ali sorodnih področjih doma in v tujini.


Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Lesarstvo se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) prvostopenjski študijski program s področja lesarstva na Biotehniški fakulteti ali katerikoli od primerljivih študijskih programov prve stopnje lesarstva na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;

b) prvostopenjski študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, ki obsega vsaj 180 kreditnih točk po ECTS, če dodatno opravijo do 45 kreditnih točk po ECTS, iz nabora predmetov prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Lesarstvo; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
• diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
• diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, fizika, kemija, kvantitativne metode in statistika) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in
• diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih skupnih in obveznih strokovnih predmetov.

c) študijski program Lesarstvo za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 ali katerikoli primerljiv visokošolski strokovni študijski program s področja lesarstva na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;

d) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če dodatno opravijo do 45 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov prvostopenjskega študijskega programa Lesarstvo; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
• diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
• diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, fizika, kemija, kvantitativne metode in statistika) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in
• diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih skupnih in obveznih strokovnih predmetov.

 


Pogoji za napredovanje iz letnika

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel najmanj 45 kreditnih točk po ECTS.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze.

O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča Študijska komisija Oddelka za lesarstvo.

Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje.

Sklep o tem sprejme senat Oddelka za lesarstvo na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja Študijske komisije Oddelka za lesarstvo. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.

Pogoji za ponavljanje letnika

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom, za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

Mogoč je prehod:

a) iz študijskih programov 2. stopnje z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

b) iz študijskih programov 2. stopnje z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah v Sloveniji ali tujini. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

c) iz univerzitetnega študijskega programa Lesarstvo. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo za dokončanje študija uspešno zagovarjati Magistrsko delo.

d) iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah v Sloveniji ali tujini. Kandidati se vpišejo v 2. letnik. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 KT skupaj z Magistrskim delom.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidat pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu. Komisija za podiplomski študij BF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred vpisom ob prehodu v nov program in opredeli v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila:
• izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
• obseg razpoložljivih mest,
• letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti, in ki se lahko priznajo v celoti,
• minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu.

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v drugostopenjskem magistrskem programu Lesarstvo. Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, pri čemer mora imeti izpolnjene pogoje za vpis v drugostopenjski študijski program Lesarstvo.

Pogoji za prehode med študijskimi programi iste stopnje
Možen je prehod iz kateregakoli primerljivega, akreditiranega drugostopenjskega magistrskega programa, ki se izvaja na Biotehniški fakulteti ter na Univerzi v Ljubljani in drugih univerzah doma in v tujini, če so izpolnjeni pogoji za vpis v program.

Pri odobritvi in določitvi potrebnih obveznosti Študijska komisija Oddelka za lesarstvo določi, katere predmete oz. v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti in opredeli dodatno zahtevane kreditne točke. Na podlagi tega komisija določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.