Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj programa je s pomočjo novih načinov poučevanja, ki spodbujajo kreativnost, kritično razmišljanje, urijo ustno in pisno komuniciranje in dajejo poudarek na praktičnih izkušnjah v laboratoriju, izobraziti magistra mikrobiologije, ki je:
1. dobro podkovan v temeljnih naravoslovnih znanjih o mikroorganizmih in tudi v specifičnih mikrobioloških znanjih, ki jih pridobi skozi izbiro smeri (mikrobna ekologija, mikrobna biotehnologija, medicinsko-sanitarna mikrobiologija) ter skozi dodatne izbirne predmete,
2. dobro pripravljen za samostojno delo v mikrobiološkem laboratoriju in tudi za delo na odgovornejših položajih v diagnostičnih, medicinsko-sanitarnih, biotehnoloških, agroživilskih, okoljskih, znanstveno raziskovalnih laboratorijih ter v upravnih službah,
3. pripravljen na vseživljensko učenje oziroma za nadaljevanje študija do doktorata/specializacije v mikrobiologiji in sorodnih zanstvenih področjih,
4. pripravljen na profesionalne izzive moderne družbe.


Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Mikrobiologija se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) študijski program prve stopnje Mikrobiologija ali primerljiv študijski program prve stopnje s področja mikrobiologije na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;

b) študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Mikrobiologija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:

  • diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
  • diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kvantitativne metode ali statistika, kemija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in
  • diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov;

c) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja mikrobiologije na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;

d) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 ostalih področij, če dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov univerzitetnega prvostopenjskega študijskega programa Mikrobiologija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:

  • diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
  • diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, matematične metode, statistika, kemija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in
  • diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

Pogoji za napredovanje iz letnika

Študent se lahko vpiše v višji letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Mikrobiologija, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in je zbral vsaj 60 kreditnih točk po ECTS (60 KT).

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, ki jih določa 153. člen Statuta UL (materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze).
O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča študijska komisija magistrskega študija mikrobiologije BF.
Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o tem sprejme senat BF na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja Študijske komisije magistrskega študija
mikrobiologije BF. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.

Pogoji za ponavljanje letnika:
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času
študija enkrat ponavlja letnik, če doseže v letniku najmanj 36 kreditnih točk po ECTS.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program v katerega prehajajo. Možnost prehoda je tudi odvisna od prostih mest.
Komisija za magistrski študij BF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred vpisom ob prehodu v nov program in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

Mogoč je prehod:
a) iz študijskih programov 2. stopnje z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi
za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik
lahko kandidat prehaja.
b) iz študijskih programov 2. stopnje z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih visokošolskih zavodih v
Sloveniji ali tujini. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
c) iz univerzitetnega študijskega programa Mikrobiologija, sprejetega pred 11. 6. 2004: Kandidati se vpišejo v 2.
Letnik, če so ta študijski program dokončali. Za dokončanje študija morajo uspešno zagovarjati Magistrsko delo.