Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti strokovnjaka, ki ima poglobljena znanja o vplivu in delovanju mikroorganizmov na okolje, biotehnološko proizvodnjo in človeka. V okviru študija diplomant pridobi znanje in veščine dela z mikrobi ter obvlada vse elemente o varnem delu v mikrobiološkem laboratoriju. Prav tako pridobi ustrezne veščine pisnega in ustnega poročanja o rezultatih svojega dela in pridobivanja informacij s pomočjo sodobnih informacijskih virov.


Način izvajanja študija

Samo redni študij. Prosta vpisna mesta: 45 za Slovence in tujce iz držav EU, 2 za tujce iz držav izven EU, 1 za Slovence brez slovenskega državljanstva, 2 za vzporedni študij.


Trajanje študija

Drugostopenjski magistrski študijski program MIKROBIOLOGIJA traja 2 leti (4 semestri) in obsega skupaj 120 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • magister mikrobiologije ali
  • magistrica mikrobiologije
  • mag. mikrobiol.

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Mikrobiologija se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) študijski program prve stopnje Mikrobiologija na Biotehniški fakulteti ali primerljiv študijski program prve stopnje s področja mikrobiologije.

b) študijski program prve stopnje ostalih področij, če dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Mikrobiologija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:

  • diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
  • diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kvantitativne metode ali statistika, kemija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
  • diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

c) predbolonjski visokošolski strokovni študijski program s področja mikrobiologije.

d) predbolonjski visokošolski strokovni študijski program ostalih področij, če dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov univerzitetnega prvostopenjskega študijskega programa Mikrobiologija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:

  • diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
  • diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, matematične metode, statistika, kemija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
  • diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
- kandidate iz točke (a) in (c) se izbira na podlagi povprečne ocene dodiplomskega študija.
- kandidate iz točke (b) in (d) se izbira na podlagi povprečne ocene dodiplomskega študija in povprečne ocene diferencialnih izpitov, ki so pogoj za vpis na študij druge stopnje. Vsaka od povprečnih ocen prispeva 50 % h končni oceni. Prednost imajo tisti kandidati, ki imajo zbranih večje število ECTS iz nabora predmetov: Matematika, Kemija, Fizika, Statistika, Genetika, Biokemija, Molekularna biologija.
Pri kandidatih z enakim rezultatom iz prejšnjega odstavka bodo imeli prednost kandidati z višjo povprečno oceno dodiplomskega študija.

Število prijav in omejitve v preteklih 5 letih: 
- 2023/24: število prijav s 1. željo: 47 - ni bilo omejitve 
- 2022/23: število prijav s 1. željo: 49 – ni bilo omejitve
- 2021/22: število prijav s 1. željo: 43 – ni bilo omejitve
- 2020/21: število prijav s 1. željo: 41 – ni bilo omejitve
- 2019/20: število prijav s 1. željo: 54 – omejitev (povprečna ocena zadnjega sprejeta kandidata: 7,25)


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v drugi letnik:
Študent se lahko vpiše v drugi letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel vseh 60 kreditnih točk po ECTS. Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki ni opravil vseh zahtevanih obveznosti, in ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. 

Pogoji za ponavljanje letnika:
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj 36 kreditnih točk po ECTS.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Prehod je mogoč:
a) za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje:
- iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti UL. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
- iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih fakultetah. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

b) za diplomante predbolonjskih študijskih programov:
- iz univerzitetnega študijskega programa Mikrobiologija: kandidati se vpišejo v 2. letnik. Za dokončanje študija morajo uspešno zagovarjati magistrsko delo.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

MSc Mikrobiologija 2021-22.pdf

MSc Mikrobiologija 2022-23.pdf

MSc Mikrobiologija 2023-24.pdf

MSc Mikrobiologija 2024-25.pdf