Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je s pomočjo načinov poučevanja, ki spodbujajo ustvarjalnost, kritično razmišljanje, urijo ustno in pisno komuniciranje ter poudarjajo praktične izkušnje v laboratoriju, izobraziti magistra molekulske in funkcionalne biologije, ki je kompetenten v poznavanju sodobnih molekularno-bioloških, mikroskopskih, histoloških, citoloških ter elektrofizioloških in etoloških metod), ter v specifičnem biološkem znanju. Obenem je dobro pripravljen za samostojno delo v različnih laboratorijih v gospodarstvu in negospodarstvu ter za delo v znanstvenoraziskovalnih laboratorijih, saj je pripravljen na profesionalne izzive moderne družbe.


Način izvajanja študija

Samo redni študij. Prosta vpisna mesta: 30 za Slovence in tujce iz držav EU, 2 za tujce iz držav izven EU, 1 za Slovence brez slovenskega državljanstva, 2 za vzporedni študij.


Trajanje študija

Drugostopenjski magistrski študijski program MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • magister molekulske in funkcionalne biologije ali
  • magistrica molekulske in funkcionalne biologije
  • mag. mol. funkc. biol.

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Molekulska in funkcionalna biologija se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) univerzitetni študijski program prve stopnje s področja biologije, če so končali program v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS, ali primerljivi študijski program prve stopnje s področja biologije.

b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij, če dodatno opravi 10 - 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Biologija. Za vsakega kandidata pristojna študijska komisija določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih kandidati lahko opravijo med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, opravijo dodatne obveznosti opredeljene s kreditnimi točkami po ECTS, ki se jim določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

c) predbolonjski visokošolski strokovni študijski program s področja biologije, če je končal program v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS, ali primerljivi visokošolski strokovni študijski program navedenih strokovnih področij prve stopnje na drugi fakulteti.

d) predbolonjski visokošolski strokovni študijski program z drugih strokovnih področij. Za vsakega kandidata pristojna študijska komisija določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, potem se mu dodatne kreditne točke po ECTS določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
- kandidati iz točke a): na osnovi povprečja ocen na programu I. stopnje.
- kandidati iz točke b): 50% na osnovi povprečja ocen na programu I. stopnje in 50% na osnovi povprečja ocen dodatnih izpitov.
- kandidati iz točke c): na osnovi povprečja ocen na dodiplomskem študiju.
- kandidati iz točke d): 50% na osnovi povprečja ocen na dodiplomskem študiju in 50% na osnovi povprečja ocen dodatnih izpitov.

Število prijav in omejitve v preteklih 5 letih: 
- 2023/24: število prijav s 1. željo: 50 – omejitev (povprečna ocena zadnjega sprejeta kandidata: 8,15)
- 2022/23: število prijav s 1. željo: 44 – omejitev (povprečna ocena zadnjega sprejeta kandidata: 7,60)
- 2021/22: število prijav s 1. željo: 30 – ni bilo omejitve
- 2020/21: število prijav s 1. željo: 52 – omejitev (povprečna ocena zadnjega sprejeta kandidata: 8,17)
- 2019/20: število prijav s 1. željo: 50 – omejitev (povprečna ocena zadnjega sprejeta kandidata: 7,87)


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v drugi letnik:
Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vseh 60 kreditnih točk po ECTS iz študijskih obveznosti 1. letnika. Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki ni opravil vseh zahtevanih obveznosti, in ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. 

Pogoji za ponavljanje letnika:
Študenti morajo imeti za ponavljanje prvega letnika doseženih najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Prehod je mogoč:
a) za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje:
- iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti UL ali primerljivih strokovnih področij iz drugih fakultet v Sloveniji ali tujini. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
- iz študijskih programov iz drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih fakultetah. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Ustrezna študijska komisija BF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

b) za diplomante predbolonjskih študijskih programov:
- iz univerzitetnega študijskega programa Biologija. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program. Za dokončanje študija morajo uspešno zagovarjati magistrsko delo.
- iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija BF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 KT, skupaj z magistrskim delom.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

MSc Molekulska in funkcionalna biologija 2021-22.pdf

MSc Molekulska in funkcionalna biologija 2022-23.pdf

MSc Molekulska in funkcionalna biologija 2023-24.pdf

MSc Molekulska in funkcionalna biologija 2024-25.pdf