Vsebina predmeta

  • Metode linearne algebre: definicija matrik in računske operacije z njimi; determinante, lastnosti in računanje njihovih vrednosti; rang matrike; sistemi homogenih in nehomogenih linearnih enačb, rešljivost in reševanje; grafično reševanje sistema linearnih neenačb; formulacija linearnega programa in grafično reševanje proizvodnih, prehrambnih in transportnih problemov.
  • Osnove odločanja in mrežno planiranje: pojem odločanja in drevo odločanja; pravila za odločanje v negotovosti in v pogojih s tveganjem, pričakovana vrednost popolne informacije; definiranje mrežnega plana; grafično iskanje kritične poti.
  • Realne funkcije ene spremenljivke: lastnosti in grafi linearne, kvadratne, potenčne, racionalne, eksponentne in logaritemske funkcije, linearne, kvadratne, eksponentne in logaritemske enačbe, zveznost funkcij in limite; diferencialni račun; globalni in lokalni ekstremi, konveksnost in konkavnost, prevoji, elastičnost; pojem nedoločenega in določenega integrala
  • Realne funkcije dveh spremenljivk: parcialni odvodi, višji parcialni odvodi, ekstremi funkcij dveh spremenljivk, metoda najmanjših kvadratov.

Osnove verjetnostnega računa: osnovni pojmi kombinatorike; pojem verjetnosti; verjetnost sestavljenih dogodkov; pogojna verjetnost; Bernoullijevo zaporedje neodvisnih poskusov; diskretne slučajne spremenljivke, binomska in Poissonova porazdelitev, zvezno porazdeljene slučajne spremenljivke, normalna porazdelitev.

Pogoji za vključitev v delo

a) Pogoj za vključitev:

Vpis v ustrezni (prvi) letnik študijskega programa.

b) Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Prisotnost na vajah
  • Opravljene obveznosti s predavanj in vaj