Vsebina predmeta

Zgradba snovi: struktura atomov, periodni sistem, ioni, molekule, kemijske spojine in formule.

Kemijska vez: tipi vezi, simetrija, polarnost.

Kemijske reakcije: toplota pri kemijskih reakcijah, kemijsko ravnotežje, hitrost kemijske reakcije.

Medmolekulske vezi: agregatna stanja, fazni diagrami, vodikova vez, plinski zakon.

Raztopine: koncentracije, tvorba raztopin, topnost, koligativne lastnosti raztopin.

Kisline in baze: disociacija vode, močne in šibke kisline ter baze, pufri.

Elektrokemija: redukcijsko oksidacijske reakcije, elektrokemijska napetostna vrsta.

Interakcija elektromagnetnega valovanja s snovjo: Beer-Lambertov zakon.

Enostavne organske molekule: struktura, lastnosti, uporaba, funkcionalne skupine, izomerija.

Reakcije organskih spojin: adicije, substitucije, kondenzacije, oksidacije in redukcije, polimerizacije.

Ogljikovi hidrati: struktura, fizikalno kemijske lastnosti, reaktivnost, funkcija v organizmu.

Aminokisline in proteini: nivoji strukturne organiziranosti, fizikalno kemijske lastnosti, funkcija v organizmu.

Encimi: zgradba encimov, kataliza, klasifikacija encimov, regulacija encimske aktivnosti.

Lipidi: struktura, fizikalno kemijske lastnosti, funkcija v organizmu, biološke membrane.

Nukleinske kisline: zgradba, funkcija v organizmu.

Izražanje proteinov: podvojevanje DNA, prepisovanje, prevajanje, biosinteza proteinov.

Uvod v metabolizem: katabolizem, anabolizem, prosta entalpija, prebava

Metabolizem ogljikovih hidratov: glikoliza, fermentacija, glukoneogeneza

Sinteza acetil-koencima A in citratni ciklus

Oksidativna fosforilacija in fotofosforilacija

Katababolizem in anabolizem lipidov

Katabolizem aminokislin, ciklus sečnine

Pogoji za vključitev v delo

a) Pogoji za vključitev v delo:

- Vpis v letnik.

 

b) Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

- Aktivna prisotnost na predavanjih

- Laboratorijsko delo in poročila