Vsebina predmeta

Uvod: botanika - razdelitev in osnovni pojmi

Citologija:zgradba rastlinske celice; plastidi, vakuole, celična stena (nastanek, zgradba, naloge in pomen za krmno vrednost).

Zgradba rastlinskega telesa :  meristemi, trajna tkiva

Zgradba rastlinskih organov: steblo, list, korenina: nastanek, rast in funkcije; mikoriza in simbioza s fiksatorji dušika; sekundarna debelitev in metamorfoze rastlinskih organov. Življenjska doba in življenjske oblike višjih rastlin; razvoj kmetijskih rastlin; flora in vegetacija.

Razmnoževanje rastlin  in gliv:spolno, nespolno; cvet, seme, plod, kalitev; sporofit, gametofit, metageneza.

Sistematika: osnove taksonomskega razvrščanja samoniklih in gojenih rastlin; vrsta in sorta; pregled taksonomske razdelitve rastlin; pregled važnejših skupin gliv in semenk, s poudarkom na kmetijsko pomembnih kritosemenkah (gojene rastline, trave, metuljnice, zeli, pleveli).

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo: 
- Študent mora biti vpisan v 1. letnik univerzitetnega programa Kmetijstvo-zootehnika.

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:
- Za uspešno zaključitev študijskih obveznosti mora študent uspešno opraviti pisni izpit iz predavanj, kolokvij iz laboratorijskih vaj in poznavanja rastlin. Udeležiti se mora laboratorijskih vaj in terenskega pouka, ob pristopu k ustnemu izpitu mora predložiti urejen herbarij.