Vsebina predmeta

 • Pomeni kmetijstva, struktura kmetijskih zemljišč, načini rabe, značilnosti regij, primerjava z EU in svetom.
 • Osnovna načela sonaravne reje domačih živali. Živalim in okolju prijazna reja. Etični vidiki reje domačih živali.
 • Oblike kmetijstva in kmetijska pridelava v povezavi s prehranskimi navadami, stopnje samooskrbe, poraba in trendi v Sloveniji, EU in svetu.
 • Umestitev živinoreje, osnovni proizvodni sistemi v živinoreji, struktura gospodarstev in trendi.
 • Pomeni živinoreje znotraj kmetijstva in širše.
 • Domestikacija, poreklo, nastanek pasem. Vrste, kategorije in osnovne (najpomembnejše) pasme domačih živali. Pomeni lastnosti zunanjosti posameznih vrst domačih živali.
 • Biološka pestrost in živinoreja. Pregled stanja živalskih genskih virov po vrstah, njihove rabe ter ocena možnosti razvoja, vrst rabe in ohranjanja le-teh.
 • Živinoreja in proizvodnja hrane (prehranska piramida). Druge rabe živali in njihovih proizvodov.
 • Primerjava učinkovitosti izkoriščanja energije in beljakovin iz poljedelske pridelave pri posameznih vrstah in proizvodnih usmeritvah, načela konkurenčnosti človek : žival pri porabi rastlinskih hranil.
 • Biološke osnove in pregled tehnologij prireje mleka, mesa, jajc in drugih živalskih proizvodov ter povezave med rejo živali in okoljem z vidika trajnostne rabe prostora. Akvakultura.
 • Osnovna načela izboljševanja lastnosti živali, pomen rejskih in selekcijskih ukrepov ter različnih reprodukcijskih metod za povečanje gospodarnosti reje domačih živali.
 • Pomen zdravja živali, naravne odpornosti in človekovih odločitev na dolgoživost in življenjsko prirejo.
 • Osnove zakonske ureditve v živinoreji ter primerjalno med vrstami domačih živali v Sloveniji in skupnem evropskem prostoru.

Pogoji za vključitev v delo

a) Pogoji za vključitev v delo:

 • Vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

b) Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Prisotnost na vajah
 • Opravljene terenske vaje
 • Izdelava in predstavitev seminarske naloge