Vsebina predmeta

  • Temeljna ekonomska načela

Principi ekonomskega pristopa v raziskovanju družbenih pojavov; temeljna koncepta ekonomije (mikro- in makroekonomija).

  • Prvine in subjekti gospodarjenja:

Oportunitetni stroški; principa absolutne in primerjalne prednosti; koristi specializacije in trgovanja. Proizvodni dejavniki v kmetijstvu; proizvodna funkcija in izkoriščanje proizvodnih dejavnikov; ekonomika proizvodne izbire; ekonomika potrošne izbire.

  • Delovanje trgov

Elementi neoklasične ekonomske teorije (ponudba, povpraševanje, tržno ravnovesje); dejavniki  ponudbe in povpraševanja; ilustracija splošnih zakonitosti ponudbe in povpraševanja na delovanju kmetijskih in prehranskih trgov; koeficienti elastičnosti in njihova uporaba. Tržno ravnotežje in načini njegovega spreminjanja; Določanje, odkrivanje in postavljanje cene; tipična dinamika gibanja cen v agroživilstvu;

  • Trgi v realnosti

Tržne napake in nekonkurenčne tržne strukture; delovanje kmetijskih trgov v realnosti; Eksternalije in javne dobrine (tipi eksternalij; zasebni in družbeni ekonomski optimum; ekonomska načela upravljanja z eksternalijami; javne dobrine - značilnosti in vloga države); Teorija večnamenskega kmetijstva.

  • Država in gospodarstvo:

Temeljni pojmi makroekonomike in načela delovanja gospodarstva. Država kot regulatorni mehanizem (položaj države v gospodarskih in socialnih razmerjih; načela državnega poseganja v uravnavanje gospodarstva; javne finance).

Pogoji za vključitev v delo

a) Pogoj za vključitev v delo:

 vpis v 1. letnik študija.

 

b) Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoja za pristop h končnemu izpitu sta opravljeni kolokvij in pozitivno ocenjene seminarske naloge.